TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Lĩnh vực

TRANG CHÍNH >> Bộ máy nhà nước >> XEM CHI TIẾT CÂU HỎI

Nhiệm vụ quyền hạn của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc thi hành pháp luật ?

Nhiệm vụ quyền hạn của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc thi hành pháp luật ?

Gửi bởi: Admin Portal

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại Điều 117 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 2003 thì trong việc thi hành pháp luật, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luât; giải quyết các vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân theo quy định của pháp luật;

2. Tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân theo thẩm quyền;

3. Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thi hành án theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

 

Các văn bản liên quan:

Luật 11/2003/QH11 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

Trả lời bởi: Admin Portal