TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Lĩnh vực

TRANG CHÍNH >> Đất đai - Nhà ở >> XEM CHI TIẾT CÂU HỎI

Thủ tục cưỡng chế thu hồi đất

1. Văn bản nào quy định cụ thể các bước trong quá trình cưỡng chế thu hồi đất (từ khi tiến hành đến khi kết thúc cưỡng chế, không tính thủ tục dẫn đến cưỡng chế)? 2. Văn bản nào cấm quay phim chụp ảnh trong khi cưỡng chế thu hồi đất?

Gửi bởi: Hoàng Thiên

Trả lời có tính chất tham khảo

Về văn bản quy định cụ thể thủ tục cưỡng chế thu hồi đất (từ khi tiến hành đến khi kết thúc cưỡng chế)

Hiện nay, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất được quy định tại Điều 32 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Căn cứ vào Luật Đất đai 2003, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành mà các tỉnh có ban hành văn bản quy định về thủ tục cưỡng chế thu hồi đất. Ví dụ: Quyết định số 73/2010/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về trình tự thủ tục cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định số: 02/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành quy định về trình tự thủ tục áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Long An…

Về văn bản nào quy định cấm chụp ảnh, quay phim khi cưỡng chế thu hồi đất

Hiện nay, không có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định cấm quay phim, chụp ảnh khi cưỡng chế thu hồi đất.

 

Các văn bản liên quan:

Nghị định 69/2009/NĐ-CP Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Luật 13/2003/QH11 Đất đai

Trả lời bởi: CTV5