TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Lĩnh vực

TRANG CHÍNH >> Hành chính >> XEM CHI TIẾT CÂU HỎI

Luật khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Để trình bay quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại của người dân đối với hành vi hành chính trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân của một cán bộ xã thì như thế nào?

Gửi bởi: Vũ thị dung

Trả lời có tính chất tham khảo

Căn cứ vào Điều 7 của Luật Khiếu nại thì trình tự khiếu nại được quy định như sau:

Bước 1: Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Do vậy, nếu bạn có căn cứ để cho rằng hành vi hành chính của cán bộ xã là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích của bạn thì bạn khiếu nại lần đầu đến Ủy ban nhân dân xã.

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại Điều 28 của Luật Khiếu nại là không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. Trường hợp ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Bước 2: Trường hợp bạn không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định tại Điều 37 của Luật Khiếu nại là không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.  Trường hợp ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Trường hợp bạn không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

 

Các văn bản liên quan:

Luật 58/2005/QH11 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo

Luật 09/1998/QH10 Khiếu nại, tố cáo

Trả lời bởi: Chuyên viên pháp lý - Vụ Các vấn đề chung về XDPL