TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Lĩnh vực

TRANG CHÍNH >> Hành chính >> XEM CHI TIẾT CÂU HỎI

Hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức

Anh A là trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc UBND huyện X. A thực hiện 3 hành vi vi phạm kỷ luật và các hành vi bị xử lý các hình thức như sau: hành vi thứ nhất: cảnh cáo; hành vi thứ 2: hạ bậc lương; hành vi thứ 3: khiển trách. Hình thức kỷ luật cuối cùng đối với anh A là gì?

Gửi bởi: Trần Thị Kim Quyên

Trả lời có tính chất tham khảo

Khoản 4 Điều 5 của Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức quy định về nguyên tắc xem xét xử lý kỷ luật cán bộ, công chức như sau: “Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một hình thức kỷ luật. Nếu cán bộ, công chức có nhiều hành vi vi phạm thì bị xử lý kỷ luật về từng hành vi và chịu hình thức kỷ luật cao hơn một mức”.

Điểm 9 Mục I của Thông tư số 03/2006/TT-BNV ngày 08/02/2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức quy định: “Nếu cán bộ, công chức có nhiều hành vi vi phạm thì bị xử lý kỷ luật về từng hành vi và tổng hợp lại sẽ phải nhận hình thức kỷ luật cao hơn một mức so với hành vi vi phạm có hình thức kỷ luật cao nhất”.

Căn cứ vào những quy định nêu trên, trong trường hợp bạn đưa ra thì tổng hợp lại, anh A sẽ phải nhận hình thức kỷ luật là hạ ngạch (đây là hình thức kỷ luật cao hơn một mức so với hình thức kỷ luật là hạ bậc lương).

 

Các văn bản liên quan:

Nghị định 35/2005/NĐ-CP Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

Thông tư 03/2006/TT-BNV Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/03/2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

Trả lời bởi: Chuyên viên pháp lý - Vụ Các vấn đề chung về XDPL