Điện Biên: Triển khai Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992

Ngày 27/10/2011, Thường trực HĐND và UBND tỉnh Điện Biên đã phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 dưới sự chủ trì của Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Tùng.

Tham dự Hội nghị có Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND, Mặt trận Tổ quốc, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Công an tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Sở Tư pháp và đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành có liên quan.

Tại Hội nghị, các Đại biểu đã nghe đại diện Thường trực Tỉnh ủy quán triệt nội dung, tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XI về việc triển khai thực hiện chủ trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; nghe đại diện Thường trực HĐND tỉnh quán triệt nội dung, tinh thần của Kế hoạch số 05/KH-UBDTSĐHP ngày 23/8/2011 của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và Quyết định số 1694/QĐ-TTg ngày 28/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp trình bày các dự thảo Kế hoạch tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 tỉnh Điện Biên; Dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992, các Đại biểu đã tiến hành thảo luận, góp ý về các vấn đề như nội dung, cách thức, phạm vi tổng kết và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong việc tham gia tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 tỉnh Điện Biên.

Về nội dung, các Đại biểu nhất trí cần tập trung tổng kết việc thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 liên quan đến HĐND, UBND các cấp, mà trọng tâm là Chương IX và các chương khác có liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND. Nội dung tổng kết phải gắn với việc thi hành Luật Tổ chức HĐND, UBND và các Luật, Pháp lệnh khác có liên quan như Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; Luật Ngân sách Nhà nước; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân; Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân; Pháp lnh kiểm sát viên; gắn với việc tổng kết, thực hiện Đề án thí điểm không tổ chức HĐND huyện, phường; thực tiễn cải cách hành chính, cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh với 04 nhóm vấn đề chính theo Kế hoạch tổng kết việc thi hành Hiến pháp của Chính phủ và của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Về phạm vi, việc tổng kết chung được tiến hành ở cả ba cấp hành chính: tỉnh, huyện, xã (đối với HĐND, UBND). Các Sở, ban ngành đoàn thể tỉnh, HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã căn cứ vào Kế hoạch và Đề cương hướng dẫn báo cáo để tiến hành tổng kết, xây dựng báo cáo, tổ chức tọa đàm lấy ý kiến của đội ngũ Đảng viên, cán bộ chủ chốt thuộc phạm vi quản lý, của cá nhân, người làm công tác thực tiễn. Đối với cấp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết chung.

Về cách thức tiến hành, trên cơ sở các báo cáo chuyên đề do các Sở, ngành được giao chuẩn bị và báo cáo tổng kết của cấp huyện, Tổ giúp việc có trách nhiệm chuẩn bị dự thảo báo cáo tổng kết. Ban Chỉ đạo tổng kết việc thi hành Hiến pháp của tỉnh sẽ tổ chức họp, cho ý kiến và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có trình độ Cử nhân và tương đương trở lên; lấy ý kiến của toàn thể Hội viên Hội Luật gia tỉnh. Tổ giúp việc có trách nhiệm hoàn thiện dự thảo báo cáo, báo cáo Ban Chỉ đạo và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi hoàn thiện báo cáo gửi Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 bảo đảm hoàn thành trước ngày 15/12/2011.

Hội nghị cũng nhất trí bổ sung đại diện Hội Luật gia tỉnh; lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy, Đài phát thanh, truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ tham gia Ban chỉ đạo và cần phát huy vai trò, tính chủ động, sáng tạo của Sở Tư pháp, các thành viên Tổ giúp việc, thành viên Ban Chỉ đạo trong việc tham mưu, chuẩn bị báo cáo tổng kết của tỉnh. Đồng thời đề nghị bổ sung các nhiệm vụ liên quan đến công tác thông tin, truyền thông, phổ biến rộng rãi đến toàn thể các cấp, các ngành và nhân dân về chủ trương tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 để huy động sự tham gia rộng rãi của nhân dân, coi việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng của toàn tỉnh và cả hệ thống chính trị; là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đoàn thể nhân dân và là nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên thực hiện trong những tháng cuối năm 2011, bảo đảm tiến độ và chất lượng của báo cáo tổng kết.

Xuân Huy


( Ngày 28 tháng 10 năm 2011 )