Danh mục tổng hợp một số văn bản đã hết hiệu lực, văn bản bị sửa đổi bổ sung và văn bản thay thế (từ ngày 15/5 đến ngày 31/5/2012)

19/06/2012

VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

Văn bản hết hiệu lực

Nghị định 112/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/04/2004 về việc quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 25/06/2012).

Văn bản thay thế

Nghị định 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/05/2012 quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.
 

Nghị định 71/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/06/2003 về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 25/06/2012

Như trên

Nghị định 134/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/06/2004 về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn (Hết hiệu lực từ ngày 05/07/2012).

Nghị định 134/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/06/2004 về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn (Hết hiệu lực từ ngày 05/07/2012).

Văn bản hết hiệu lực một phần

Quyết định 113/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18/08/2008 về việc thành lập và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/07/2012).

Văn bản thay thế

Quyết định 21/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/05/2012 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/09/2005 về việc quy định cơ chế tự chủ, chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập (Hết hiệu lực một phần từ ngày 25/06/2012).

Nghị định 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/05/2012 quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/04/2006 về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập (Hết hiệu lực một phần từ ngày 25/06/2012).

Như trên

- Nghị định 168/1999/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/11/1999 quy định danh mục và chế độ, thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (Hết hiệu lực một phần từ ngày 10/07/2012).
 

- Nghị định 44/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/05/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/1999/NĐ-CP ngày 29/11/1999 của Chính phủ quy định danh mục và chế độ, thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội.

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

 Nghị định 196/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02/12/2004 về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia (Bị sửa đổi từ ngày 01/07/2012).

Văn bản thay thế

Nghị định 43/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/05/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia.

VĂN BẢN CỦA BỘ XÂY DỰNG

Văn bản hết hiệu lực

Quyết định 39/2002/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ngày 30/12/2002 về việc ban hành “Định mức dự toán môi trường đô thị - Tập 2: Công tác sản xuất và duy trì cây xanh đô thị” (Hết hiệu lực từ ngày 14/05/2012).

Văn bản thay thế

Quyết định 428/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 14/05/2012 về việc công bố Danh mục văn bản pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực pháp luật.

Quyết định 32/2001/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ngày 20/12/2001 về việc ban hành Định mức và đơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng (Hết hiệu lực từ ngày 14/05/2012).

Như trên

Quyết định 27/2001/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ngày 29/10/2001 về việc ban hành Quy định về ủy quyền trong quản lý đầu tư và xây dựng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng (Hết hiệu lực từ ngày 14/05/2012).

Như trên

Quyết định 17/2001/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ngày 07/08/2001 về việc ban hành “Định mức dự toán chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị - Tập 1: Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác” (Hết hiệu lực từ ngày 14/05/2012).

Như trên

Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT/BXD-BNV của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ ngày 16/01/2004 về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý Nhà nước ngành xây dựng tại địa phương (Hết hiệu lực từ ngày 14/05/2012).

Như trên

Thông tư 05/2004/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 15/09/2004 về việc hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 26/06/2012).

Thông tư 01/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 08/05/2012 hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
 

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Quyết định 80/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ngày 21/01/2010 về việc thành lập Ban Quản lý dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chương trình hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng” do Cơ quan phát triển Quốc tế Anh (DFID) tài trợ (Bị sửa đổi từ ngày 24/04/2012).

Văn bản thay thế

Quyết định 385/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 24/04/2012 về việc thay đổi, bổ sung nhân sự Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật Chương trình minh bạch trong hoạt động xây dựng - giai đoạn chuyển tiếp” do Cơ quan Phát triển quốc tế Anh (DFID) tài trợ.

VĂN BẢN CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Văn bản hết hiệu lực

Thông tư 39/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 08/03/2012 về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (Hết hiệu lực từ ngày 10/05/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư 72/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/05/2012 về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông tư 131/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/11/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước bằng vốn Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 15/06/2012).

Thông tư 68/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/04/2012 quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

Thông tư 63/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/06/2007 về việc hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước bằng vốn Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 15/06/2012).

Như trên

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Thông tư 157/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/11/2011 về việc quy định mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế (Bị sửa đổi từ ngày 10/05/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư 72/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/05/2012 về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông tư 16/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 08/02/2012 về việc quy định in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia (Bị sửa đổi từ ngày 26/03/2012).

Quyết định 1083/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 02/05/2012 về việc đính chính Thông tư 16/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính quy định in, phát hành, quản lý và sử dụng hoá đơn bán hàng dự trữ Quốc gia.

Thông tư 76/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/07/2004 về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ (Bị sửa đổi từ ngày 01/07/2012).

Thông tư 73/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/05/2012 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 76/2004/TT-BTC ngày 29/07/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ

VĂN BẢN CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Văn bản hết hiệu lực

Thông tư 09/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 26/02/2010 ban hành các yêu cầu đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến sản phẩm cá tra, basa xuất khẩu (Hết hiệu lực từ ngày 25/04/2012)

Văn bản thay thế

Quyết định 912/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 25/04/2012 về việc bãi bỏ Thông tư 09/2010/TT-BNNPTNT ngày 26/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quyết định 2568/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 28/10/2011 về việc áp dụng biện pháp tăng cường kiểm tra tạp chất đối với các lô hàng tôm sú nguyên con, tôm sú còn vỏ bỏ đầu trước khi xuất khẩu (Hết hiệu lực từ ngày 24/04/2012).

Quyết định 895/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 24/04/2012 về việc bãi bỏ Quyết định 2568/QĐ-BNN-QLCL ngày 28/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc áp dụng biện pháp tăng cường kiểm soát tạp chất đối với các lô hàng tôm sú nguyên con, tôm sú còn vỏ bỏ đầu trước khi xuất khẩu.

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Quyết định 3854/QĐ-BNN-TCCB của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp ngày 04/12/2008 và Phát triển nông thôn về việc thành lập Trung tâm Khảo nghiệm phân bón Quốc gia trực thuộc Cục Trồng trọt (Bị sửa đổi từ ngày 09/05/2012).

 

Văn bản thay thế

Quyết định 1050/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 09/05/2012 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định 3854/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia trực thuộc Cục Trồng trọt.

Quyết định 590/QĐ-BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 09/03/2009 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nạo vét kênh An Phong - Mỹ Hòa - Bắc Đông tỉnh Đồng Tháp, Long An và Tiền Giang (Bị sửa đổi từ ngày 16/05/2012).

Quyết định 1118/QĐ-BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 16/05/2012 về việc phê duyệt sửa đổi bổ sung thiết kế cơ sở hạng mục cầu giao thông Dự án đầu tư xây dựng công trình Nạo vét kênh An Phong - Mỹ Hòa - Bắc Đông tỉnh Đồng Tháp, Long An và tiền Giang.

VĂN BẢN CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Văn bản hết hiệu lực một phần

Quyết định 112/KT của Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước ngày 15/05/1989 về việc ban hành "Quy phạm xây dựng lưới độ cao Nhà nước hạng 1, 2, 3 và 4" (Hết hiệu lực một phần từ ngày 20/06/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư 05/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 08/05/2012 quy định kỹ thuật hiện chỉnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 và 1:50.000 bằng ảnh vệ tinh.

Thông tư 07/2007/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 03/07/2007 về việc hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý (Hết hiệu lực một phần từ ngày 25/06/2012).

Thông tư 04/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 08/05/2012 quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

VĂN BẢN CỦA BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Văn bản hết hiệu lực một phần

Quyết định 55/1999/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hóa, Thông tin ngày 05/08/1999 ban hành Quy chế sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu lưu hành, kinh doanh băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình ca nhạc, sân khấu (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/06/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư 05/2012/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 02/05/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định 55/1999/QĐ-BVHTT.

Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 07/06/2011 về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/06/2012).

Như trên

Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 16/12/2009 quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/06/2012).

Như trên

VĂN BẢN CỦA BỘ CÔNG AN

Văn bản hết hiệu lực

Thông tư 30/2011/TT-BCA của Bộ Công an ngày 18/05/2011 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung 830.000 đồng/tháng trong Công an nhân dân (Hết hiệu lực từ ngày 01/05/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư 26/2012/TT-BCA của Bộ Công an ngày 10/05/2012 về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng trong Công an nhân dân.

Thông tư 61/2011/TT-BCA của Bộ Công an ngày 30/08/2011 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp công vụ trong Công an nhân dân (Hết hiệu lực từ ngày 01/05/2012).

Thông tư 24/2012/TT-BCA của Bộ Công an ngày 02/05/2012 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp công vụ trong Công an nhân dân

Quyết định 1410/2005/QĐ-BCA(C11) của Bộ trưởng Bộ Công an ngày 05/10/2005 ban hành Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trong lực lượng Công an nhân dân (Hết hiệu lực từ ngày 15/05/2012).

Thông tư 16/2012/TT-BCA của Bộ Công an ngày 29/03/2012 quy định về việc cải tạo xe cơ giới trong Công an nhân dân.
 

VĂN BẢN LIÊN BỘ

Văn bản hết hiệu lực

Thông tư liên tịch 72-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Thương mại ngày 08/11/1996 về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại quy định tại Nghị định số 2/CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ (Hết hiệu lực từ ngày 01/07/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư 77/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/05/2012 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.

Thông tư liên tịch 07/1999/TTLT-BTP-BCA của Bộ Tư pháp, Bộ Công an ngày 08/02/1999 quy định việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Hết hiệu lực từ ngày 28/06/2012).

Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng ngày 10/05/2012 về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

VĂN BẢN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Văn bản hết hiệu lực

Quyết định 610/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ngày 02/08/2006 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Tạp chí Kiểm toán (Hết hiệu lực từ ngày 02/05/2012).

Văn bản thay thế

Quyết định 757/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ngày 02/05/2012 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Báo Kiểm toán.

VĂN BẢN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Văn bản hết hiệu lực

Quyết định 03/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 31/01/2007 về việc ban hành Quy định về dạy thêm học thêm (Hết hiệu lực từ ngày 01/07/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 16/05/2012 về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm.