Thông tư số 05/2012/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP về ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

25/05/2012
Ngày 02/02/2012 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân gia đình và chứng thực. Việc ban hành Nghị định số 06/2012/NĐ-CP đã đặt ra yêu cầu pháp lý hóa các mẫu Tờ khai đăng ký hộ tịch nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đăng ký hộ tịch.

Thực hiện yêu cầu pháp lý hóa các mẫu Tờ khai đăng ký hộ tịch tại Nghị định số 06/2012/NĐ-CP, ngày 23/5/2012, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 05/2012/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/TT-BTP ngày 25/3/2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch. Thông tư số 05/2012/TT-BTP đã ban hành bổ sung 15 biểu mẫu Tờ khai sử dụng tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Sở Tư pháp và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Việc ban hành Thông tư 05/2012/TT-BTP góp phần quan trọng trong việc đơn giản, minh bạch hóa các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hộ tịch của các cơ quan nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đăng ký hộ tịch./.

Ngọc Lâm - Vụ Hành chính tư pháp