Danh mục tổng hợp một số văn bản đã hết hiệu lực, văn bản bị sửa đổi bổ sung và văn bản thay thế (từ ngày 04/5 đến ngày 15/5/2012)

21/05/2012

VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

Văn bản hết hiệu lực

Nghị định 87/1998/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/10/1998 về việc phát hành, thu hồi và thay thế tiền giấy, tiền kim loại (hết hiệu lực từ ngày 26/6/2012)

Văn bản thay thế

Nghị định 40/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02/5/2012 về nghiệp vụ phát hành tiền, bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệt thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Nghị định 81/1998/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 01/10/1998 về in, đúc, bảo quản vận chuyển và tiêu hủy tiền giấy, tiền kim loại; bản quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống ngân hàng (hết hiệu lực từ ngày 26/6/2012).

Như trên

Văn bản hết hiệu lực một phần

Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/12/2008 về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (hết hiệu lực một phần từ ngày 15/6/2012)

 

Văn bản thay thế

Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/04/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư” ban hành kèm theo Quyết định 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/04/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (bị sửa đổi từ ngày 20/6/2012)

 

Văn bản thay thế

Nghị định 39/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/4/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

VĂN BẢN CỦA BỘ Y TẾ

Văn bản hết hiệu lực

Quyết định số 248/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 31/01/2012 về việc ban hành Hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị bệnh viêm da bàn tay và bàn chân tại tỉnh Quảng Ngãi (Hết hiệu lực từ ngày 04/5/2012)

Văn bản thay thế

Quyết định số 1454/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 04/05/2012 về việc ban hành Hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân.

 

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT_BTC của Bộ Y tế, Bộ Tài chính ngày 29/02/2012 về việc ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà ước (Bị sửa đổi từ ngày 18/04/2012)

 

Văn bản thay thế

Quyết định số 1223/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 18/4/2012 về việc đính chính Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bênh của Nhà nước.

VĂN BẢN CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Thông tư số 157/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/11/2011 về việc quy định mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế (bị sửa đổi từ ngày 11/06/2012)

 

Văn bản thay thế

Thông tư số 67/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 27/4/2012 về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hành thép không gỉ dạng thanh và que thuộc phân nhóm 7222.30.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

VĂN BẢN CỦA BỘ CÔNG AN

Văn bản hết hiệu lực

Quyết định 354/BNV(C13) của Bộ Nội vụ ngày 23/09/1985 về việc ban hành tiêu chuẩn phường, xã, thị trấn, cơ quan xí nghiệp an toàn về an ninh, trật tự và tiêu chuẩn phường, xã, thị trấn, cơ quan xí nghiệp an toàn toàn diện (Hết hiệu lực từ ngày 18/06/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư số 23/2012/TT_BCA của bộ Công an ngày 27/4/2012 quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

 

Quyết định 238/2004/QĐ-BCA(C11) của Bộ trưởng Bộ Công an ngày 18/03/2004 về các nghi lễ Công an nhân dân (Hết hiệu lực từ ngày 01/06/2012).

Thông tư số 19/2012/TT-BCA của Bộ Công an ngày 10/04/2012 quy định về Nghi lễ Công an nhân dân.

 

Quyết định 237/2004/QĐ-BCA(C11) của Bộ trưởng Bộ Công an ngày 18/03/2004 về việc ban hành kèm theo Quy định về Điều lệnh đội ngũ của lực lượng Công an nhân dân (Hết hiệu lực từ ngày 01/06/2012).

Thông tư số 18/2012/TT-BCA của Bộ Công an ngày 10/4/2012 quy định về Điều lệnh đội ngũ Công an nhân dân.

 

Quyết định 236/2004/QĐ-BCA(C11) của Bộ trưởng Bộ Công an ngày 18/03/2004 ban hành kèm theo Quyết định về Điều lệnh nội vụ của lực lượng Công an nhân dân (Hết hiệu lực từ ngày 01/06/2012).

Thông tư số 17/2012/TT-BCA của Bộ Công an ngày 10/04/2012 quy định về Điều lệnh nội vụ Công an nhân dân.

 

VĂN BẢN CỦA BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Văn bản hết hiệu lực

Thông tư số 12/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 26/04/2011 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hư (hết hiệu lực từ ngày 01/5/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư  số 10/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 26/4/2012 về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

VĂN BẢN CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Văn bản hết hiệu lực

Quyết định số 69/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 03/6/2008 về việc ban hành Danh mục giống cây trồng công nghiệp, cây ăn quản lâu năm phải chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn (hết hiệu lực từ ngày 11/06/2012)

Văn bản thay thế

Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 26/4/2012 quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.

 

Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 23/05/2008 về việc ban hành Quy định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm (hết hiệu lực từ ngày 11/6/2012).

Như trên

Văn bản hết hiệu lực một phần

Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 06/4/2011 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 (hết hiệu lực một phần từ ngày 11/06/2012.

Văn bản thay thế

Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 26/04/2012 quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.

 

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Thông tư số 10/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 22/02/2012 về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sẻ dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam (bị sửa đổi từ ngày 02/05/2012) 

 

Văn bản bị thay thế

Thông tư số 19/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 02/5/2012 về việc sửa đổi,b ổ sung một số điều của Thông tư số 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/02/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.

VĂN BẢN CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Văn bản hết hiệu lực một phần

Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 05/02/2007 về việc ban hành Chương trình AN ninh hàng không dân dụng Việt Nam (hết hiệu lực một phần từ ngày 01/07/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư số 12/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 24/04/2012 quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lực lượng An ninh hàng không dân dụng.

 

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Thông tư số 09/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 06/04/2010 quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông (Bị sửa đổi từ ngày 01/7/2012)

 

Văn bản thay thế

Thông tư số 13/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải gnayf 24/4/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thong tư số 09/2010/TT-BGTVT ngày 06/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

VĂN BẢN LIÊN BỘ

Văn bản hết hiệu lực

Thông tư liên tịch số 132/2009/TTLT-BTC-BGDĐT của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 29/6/2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 18/5/2007 của liên Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực (hết hiệu lực từ ngày 12/3/2012)

Văn bản thay thế

Thông tư liên tịch số 66/2012/ TTLT-BTC-BGDĐT của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 26/04/2012 về việc hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng Ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực.

 

Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 18/5/2007 của liên Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực (hết hiệu lực từ ngày 12/6/2012)

Như trên

Thông tư liên tịch số 181/2007/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính ngày 04/12/2007 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 106/2007/NĐ-CP ngày 22/6/2007 của Chính phủ về chế đọ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan và binh sĩ tại ngũ (Hết hiệu lực từ ngày 01/05/2012).

Thông tư liên tịch số 20/2012/TTLT-BQP_BTC của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính ngày 06/03/2012 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2011/NĐ-CP ngày 29/09/2011 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với gia định hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.

VĂN BẢN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Văn bản hết hiệu lực

Thông tư số 32/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 06/10/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/04/2011 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng (hết hiệu lực từ ngày 30/4/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư số 12/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 27/04/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/04/2011 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng (hết hiệu lực từ ngày 30/4/2012).

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Thông tư 11/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 29/04/2011 quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng (Bị sửa đổi từ ngày 30/04/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư 12/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 27/04/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng.

VĂN BẢN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Quyết định số 4812/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 08/10/2008 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (Hết hiệu lực từ ngày 05/04/2012)

Quyết định 333/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 05/04/2012 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.