Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

10/04/2012
Ngày 06/4/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

Nghị định này áp dụng đối với viên chức làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Luật Viên chức và không áp dụng đối với những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại đơn vị sự nghiệp công lập được quy định là công chức; người làm việc theo chế độ hợp đồng quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

Theo Nghị định này viên chức bị xử lý kỷ luật khi có các hành vi vi phạm pháp luật trong các trường hợp sau: Vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ của viên chức và những việc không được làm quy định tại Luật Viên chức; vi phạm các nghĩa vụ khác cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết với đơn vị sự nghiệp công lập; vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật; vi phạm các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bình đẳng giới, chống tệ nạn xã hội và các quy định của pháp luật liên quan đến viên chức không được làm nhưng chưa đến mức bị truy cứu tránh nhiệm hình sự.

Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm viên chức có hành vi vi phạm pháp luật cho đến thời điểm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền ra thông báo bằng văn bản về việc xem xét xử lý kỷ luật.

Viên chức không giữ chức vụ quản lý có hành vi vi phạm pháp luật, tùy theo mức độ vi phạm bị áp dụng một trong các hình thức kỷ luật sau: Khiển trách; cảnh cáo; buộc thôi việc. Viên chức giữ chức vụ quản lý có hành vi vi phạm pháp luật, tùy theo mức độ vi phạm bị áp dụng một trong các hình thức kỷ luật sau: Khiển trách; cảnh cáo; cách chức; buộc thôi việc. Viên chức bị xử lý kỷ luật có quyền khiếu nại đối với quyết định kỷ luật theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Cũng theo Nghị định này viên chức làm mất, hư hỏng trang thiết bị hoặc có hành vi khác gây hại tài sản của đơn vị sự nghiệp công lập thì phải có nghĩa vụ bồi thường theo quy định.

Nghị định cũng quy định cụ thể thời hạn xử lý kỷ luật, việc áp dụng hình thức kỷ luật, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật, trách nhiệm bồi thường hoàn trả của viên chức và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2012./.

Tô Hoàng