Các văn bản đã, sắp hết hiệu lực, bị sửa đổi bổ sung và văn bản thay thế (tiếp theo)

02/03/2012

VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

Văn bản hết hiệu lực một phần

Nghị định 163/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm (Hết hiệu lực một phần từ ngày 10/04/2012).

Văn bản thay thế

Nghị định 11/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/02/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm.

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Quyết định 69/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/05/2008 về việc phê duyệt bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã ra khỏi diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II (Bị sửa đổi từ ngày 23/02/2012).   

 

Văn bản thay thế

Quyết định 231/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23/02/2012 về việc phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2010

Quyết định 164/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/07/2006 về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II) (Bị sửa đổi từ ngày 23/02/2012).    

Quyết định 231/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23/02/2012 nêu trên

VĂN BẢN CỦA BỘ TƯ PHÁP

Văn bản hết hiệu lực

Thông tư 07/2008/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 21/10/2008 về việc hướng dẫn thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý trong Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 (Hết hiệu lực từ ngày 22/02/2012).

Văn bản thay thế

Quyết định 274/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 22/02/2012 về việc công bố Danh mục văn bản, quy định pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành tính đến ngày 31/12/2011.

 VĂN BẢN CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Văn bản hết hiệu lực

 Thông tư 197/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/12/2011 về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (Hết hiệu lực từ ngày 21/02/2012). 

Văn bản thay thế

Thông tư 25/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 21/02/2012 về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

 

Thông tư 132/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 07/09/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Quyết định số 46/2006/QĐ-BTC ngày 06/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ theo lô lớn (Hết hiệu lực từ ngày 26/03/2012).

Thông tư 17/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 08/02/2012 về việc hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước

Quyết định 46/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 06/09/2006 về việc ban hành Quy chế Phát hành trái phiếu Chính phủ theo lô lớn (Hết hiệu lực từ ngày 26/03/2012).

Như trên

Văn bản hết hiệu lực một phần

Thông tư 157/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/11/2011 về việc quy định mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế (Hết hiệu lực một phần từ ngày 21/02/2012)

 

Văn bản thay thế

Thông tư 25/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 21/02/2012 về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông tư 27/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/02/2010 qui định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (Hết hiệu lực một phần từ ngày 26/03/2012).  

Thông tư 17/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 08/02/2012 về việc hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.
 

Thông tư 29/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06/04/2004 về hướng dẫn việc bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương (Hết hiệu lực một phần từ ngày 26/03/2012). 

Thông tư 17/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 08/02/2012 nêu trên

 

Thông tư 21/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 24/03/2004 về hướng dẫn việc đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung (Hết hiệu lực một phần từ ngày 26/03/2012).   

Thông tư 17/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 08/02/2012 nêu trên

Quyết định 66/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 11/08/2004 về việc ban hành Quy chế hướng dẫn về trình tự, thủ tục phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương (Hết hiệu lực một phần từ ngày 26/03/2012)

Thông tư 17/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 08/02/2012 nêu trên

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

Thông tư 04/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/01/2012 về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y (Bị sửa đổi từ ngày 01/03/2012).

Văn bản thay thế

Quyết định 354/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 21/02/2012 về việc đính chính Thông tư 04/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Thông tư 77/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/09/2008 về việc hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế (Bị sửa đổi từ ngày 15/04/2012).

Thông tư 24/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 17/02/2012 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 77/2008/TT-BTC ngày 15/09/2008 hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế.

VĂN BẢN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Văn bản hết hiệu lực

Thông tư 22/2008/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 23/04/2008 hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (Hết hiệu lực từ ngày 02/04/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư 07/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 17/02/2012 về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

Quyết định 44/2002/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 24/10/2002 về việc ban hành Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học (Hết hiệu lực từ ngày 02/04/2012).

Thông tư 04/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/02/2012 về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Văn bản hết hiệu lực một phần

Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 07/05/2009 ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ (Hết hiệu lực một phần từ ngày 02/04/2012).
 

Văn bản thay thế

Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/02/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

VĂN BẢN CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Văn bản hết hiệu lực

Quyết định 281/2007/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 26/03/2007 về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu (Hết hiệu lực từ ngày 01/04/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 09/02/2012 về việc hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.

Văn bản hết hiệu lực một phần

Thông tư 03/2008/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 01/07/2008 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Quyết định 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ yếu (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/04/2012).   

Văn bản thay thế

Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 09/02/2012 về việc hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 09/02/2012 về việc hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu (Bị sửa đổi từ ngày 22/02/2012).

Văn bản thay thế

Công văn 845/BKHĐT-QLQH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 22/02/2012 về việc đính chính Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT.

 

L.H (CLB PCDN)