Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

28/10/2011
Ngày 27/10/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch với cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh; hợp đồng giao kết với người tiêu dùng và điều kiện giao dịch chung; giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tổ chức hòa giải các tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh và quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo Nghị định này, trách nhiệm của các cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là: Bảo đảm số lượng, chất lượng, công dụng, an toàn thực phẩm hàng hóa, dịch vụ mà mình cung cấp theo đúng quy định của pháp luật; đổi hàng hóa hoặc trả lại tiền và nhận lại hàng hóa cho người tiêu dùng trong trường hợp hàng hóa do mình cung cấp không đảm bảo như thông tin đã cung cấp; chấp hành quyết định thu hồi trong trường hợp hàng hóa của mình cung cấp thuộc diện phải thu hồi và chi phí tiêu hủy trong trường hợp hàng hóa phải tiêu hủy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và thực hiện đầy đủ các quy định theo nội quy do ban quản lý chợ, thương nhân kinh doanh chợ, trung tâm thương mại ban hành và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Cũng theo Nghị định này Ban quản lý chợ, trung tâm thương mại có trách nhiệm: Ban hành những nội quy về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của pháp luật; hòa giải những tranh chấp giữa người tiêu dùng và người bán hàng trong phạm vi chợ, trung tâm thương mại khi được yêu cầu; thường xuyên giám sát chất lượng, số lượng của hàng hóa trong khu vực chợ, trung tâm thương mại. UBND cấp xã có trách nhiệm: Kiểm tra giám sát hoạt động của Ban quản lý chợ, thương nhân kinh doanh chợ, trung tâm thương mại; quản lý kiểm tra hoạt động của các cá nhân thương mại độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh; phối hợp với các cơ quan chức năng cấp huyện, tỉnh về thương mại, quản lý thị trường, an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn, đo lường, và chất lượng trong việc kiểm tra quản lý hoạt động kinh doanh.

Nghị định cũng quy định cụ thể hợp đồng giao kết với người tiêu dùng và điều kiện giao dịch chung; giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tổ chức hòa giải các tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh và quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2011./.

Tô Hoàng