Thông tư quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non

27/10/2011
Ngày 25/10/2011, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non.

Thông tư gồm 09 điều quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non, bao gồm: thời gian làm việc, thời gian nghỉ hàng năm, giờ dạy, chế độ giảm giờ dạy và quy đổi một số hoạt động chuyên môn khác ra giờ dạy. Thông tư này được áp dụng đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy, giáo viên làm công tác quản lý ở các trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo Thông tư này thì thời gian làm việc trong một năm của giáo viên mầm non là 42 tuần và thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên mầm non gồm nghỉ hè (08 tuần) và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ luật Lao động. 

Về giờ dạy của giáo viên, Thông tư quy định như sau: Đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 02 buổi/ngày thì mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 6 giờ/ngày; đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 01 buổi/ngày thì mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 4 giờ/ngày; đối với giáo viên dạy lớp có trẻ khuyết tật học hòa nhập, mỗi giáo viên dạy đủ số giờ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 của Thông tư (4 giờ hoặc 6 giờ/ngày), trong đó nếu có 01 trẻ khuyết tật/lớp thì mỗi giáo viên được tính thêm 0,5 giờ dạy/ngày. Riêng đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng thì phải trực tiếp tham gia hoạt động giáo dục 02 giờ dạy/tuần.

Về chế độ giảm giờ dạy, Thông tư quy định giảm 02 giờ dạy/tuần đối giáo viên kiêm nhiệm công tác Bí thư Chi bộ nhà trưởng, Chủ tịch công đoàn giáo dục nhà trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Thư ký Hội đồng trường, Bí thư Đoàn thanh niên, kiêm nhiệm công tác Trưởng Ban thanh tra nhân dân; giảm 03 giờ dạy/tuần đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác Tổ trưởng Tổ chuyên môn và giảm 05 giờ dạy/tuần đối với giáo viên nữ  có con nhỏ từ 12 tháng tuổi trở xuống.

Về quy đổi hoạt động chuyên môn ra giờ dạy, Thông tư quy định đối với giáo viên được huy động làm công tác thanh tra thì một buổi làm việc được tính bằng 04 giờ dạy và đối với giáo viên được huy động tham gia công tác hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thì 01 tiết giảng dạy thực tế được tính bằng 01 giờ dạy.

Thông tư này bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 09/12/2011.

Phương Liên