Nghị định số 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

21/07/2011
Ngày 18/7/2011 Chính phủ ban hành Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần thay thế Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007.

Theo đó Nghị định này có 3 đối tượng được cổ phần hóa (CPH) gồm:
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế; Tổng công ty nhà nước (kể cả Ngân hàng Thương mại nhà nước); Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là DN thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chưa chuyển thành Công ty TNHH một thành viên.

Các doanh nghiệp cổ phần hóa phải đảm bảo đủ 2 điều kiện: Không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ (do Thủ tướng Chính phủ quyết định trong từng thời kỳ) và còn vốn Nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính và đánh giá lại giá trị doanh nghiệp.

Trường hợp sau khi đã được xử lý tài chính và xác định lại giá trị doanh nghiệp mà giá trị thực tế doanh nghiệp thấp hơn các khoản phải trả, cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án CPH chỉ đạo doanh nghiệp phối hợp với Công ty Mua bán nợ Việt Nam và các chủ nợ của doanh nghiệp xây dựng phương án tái cơ cấu doanh nghiệp; trường hợp phương án tái cơ cấu DN không khả thi và hiệu quả thì chyển sang các hình thức chuyển đổi khác theo quy định của pháp luật.

Nghị định cũng quy định nguyên tắc kế thừa quyền và nghĩa vụ của Công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước như sau:

- Doanh nghiệp CPH có trách nhiệm sắp xếp, sử dụng tối đa số lao động tại thời điểm quyết định CPH và giải quyết chế độ cho người lao động nghỉ việc, thôi việc theo quy định hiện hành.

- Doanh nghiệp CPH có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có liên quan kiểm tra, xử lý những vấn đề và tài chính để xác định giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành Công ty cổ phần.

- Công ty cổ phần được sử dụng toàn bộ tài sản, nguồn vốn đã nhận bàn giao để tổ chức sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp CPH đã bàn giao và có các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 05/9/2011 và thay thế Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ.

Tô Hoàng