Tăng mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 01/5/2011 là 830.000 đồng/tháng

05/04/2011
Ngày 04/04/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2011/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 01/5/2011 là 830.000 đồng/tháng (tăng 100.000 đồng so với quy định trước đây).

Mức lương tối thiểu chung này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc tại: Cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị - xã hội; Đơn vị sự nghiệp của nhà nước, đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.  

Mức lương tối thiểu chung được dùng làm cơ sở để tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng nêu trên; tính trợ cấp kể từ ngày 01/5/2011 trở đi đối với lao động dôi dư; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo lương tối thiểu chung.

Cũng theo Nghị định này thì nguồn kinh phí thực hiện mức lương tối thiểu chung được đảm bảo từ các nguồn: 10% tiết kiệm chi thường xuyên; Tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2011 (ngành y tế là 35%); 50% số tăng thu được thực hiện so dự toán năm 2010 của ngân sách địa phương; Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương còn dư…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/5/2011. Các quy định nêu tại Nghị định này được tính hưởng từ ngày 1/5/2011; Bãi bỏ Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010; các công ty, tổ chức quy định tại khoản 3, Điều 6 Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 được áp dụng mức lương tối thiểu chung này để tính đơn giá tiền lương./.

Minh Đức