Hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp

23/02/2010
Nhằm tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh phân cấp quản lý giữa Bộ Tư pháp và UBND cấp tỉnh, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp, cũng như xác định mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Tư pháp cho phù hợp với tính chất công việc, quy mô tổ chức của mỗi đơn vị.., ngày 11/02/2010, Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTP-BNV về hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp (sau đây gọi là Thông tư liên tịch).

1. Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:

Thông tư liên tịch hướng dẫn về thời hạn thực hiện xếp hạng, khung xếp hạng, căn cứ xếp hạng, thang điểm xếp hạng, phụ cấp chức vụ theo hạng, thẩm quyền, hồ sơ và thủ tục xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp, bao gồm: Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản trực thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp; Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Phòng Công chứng và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp).

2. Về thời hạn thực hiện xếp hạng:

Đơn vị sự nghiệp được xếp hạng lần đầu ngay sau khi Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành và được xếp hạng lại theo định kỳ 5 năm một lần. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện, khuyến khích các đơn vị sự nghiệp đầu tư phát triển, mở rộng quy mô cung cấp dịch vụ, nếu trong 3 năm liền, đơn vị sự nghiệp đều đạt tiêu chí xếp vào hạng cao hơn thì được xem xét xếp vào hạng cao hơn tương ứng trong khung xếp hạng. Trường hợp đơn vị sự nghiệp có sự sắp xếp lại về tổ chức như chuyển đổi loại hình tổ chức, thay đổi cấp quản lý trực tiếp, hợp nhất, sáp nhập hoặc chia tách, thì được cơ quan có thẩm quyền xem xét xếp hạng lại ngay từ thời điểm quyết định sắp xếp lại về tổ chức có hiệu lực thi hành.

3. Về khung xếp hạng:

Căn cứ khung xếp hạng chung của các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Tư pháp được quy định tại Điều 17 Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg, Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ đã quy định cụ thể cho phù hợp với quy mô tổ chức, tính chất công việc, cấp quản lý đối với từng loại hình đơn vị sự nghiệp. Theo đó, Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản được xếp thành hai hạng: hạng II và hạng III; Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Phòng Công chứng và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản được xếp thành ba hạng: hạng II, hạng III và hạng IV.

4. Về căn cứ xếp hạng:

Để đánh giá đúng thực trạng về quy mô tổ chức, khối lượng công việc đã hoàn thành cũng như đảm bảo sự hài hoà, phù hợp giữa các  đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Tư pháp, giữa các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Tư pháp với các đơn vị sự nghiệp thuộc các ngành khác trên địa bàn cả nước, các đơn vị sự nghiệp được xếp hạng trên cơ sở tính điểm theo 4 tiêu chí sau: Cơ cấu tổ chức, biên chế; trình độ chuyên môn của cán bộ, viên chức; kết quả thực hiện nhiệm vụ; hạ tầng cơ sở vật chất, kỹ thuật (các tiêu chí xếp hạng được quy định tại các phụ lục 1, 2, 3 và 4 của Thông tư liên tịch).

5. Về hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hạng của các đơn vị sự nghiệp:

Nhằm thực hiện phụ cấp chức vụ lãnh đạo phù hợp với cấp quản lý, tính chất, đặc điểm hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị sự nghiệp, Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, cũng như bảo đảm tương quan về thứ bậc và mối quan hệ hợp lý giữa hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của đơn vị sự nghiệp với hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các tổ chức tham mưu, thực thi pháp luật, Thông tư liên tịch đã quy định hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các đơn vị sự nghiệp như sau:

STT

Chức danh lãnh đạo

Hạng II

Hạng III

Hạng IV

1

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

0,70

0,60

0,50

2

Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

0,50

0,40

0,30

3

Người đứng đầu tổ chức trực thuộc đơn vị sự nghiệp

0,30

0,25

0,20

4

Cấp phó của người đứng đầu tổ chức trực thuộc đơn vị sự nghiệp

0,20

0,15

0,10

6. Về thẩm quyền xếp hạng:

Thẩm quyền xếp hạng các đơn vị sự nghiệp được quy định theo hướng cấp nào quyết định thành lập thì cấp đó thực hiện xếp hạng. Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Thông tư liên tịch, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định xếp hạng các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản trực thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định xếp hạng Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Phòng Công chứng và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp.

7. Về phụ cấp chức vụ lãnh đạo của đơn vị sự nghiệp

Sau khi đơn vị sự nghiệp được xếp hạng, cấp có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ sẽ quyết định mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hạng tương ứng của đơn vị sự nghiệp cho đối tượng được hưởng phụ cấp theo quy định hiện hành của pháp luật.

Thông tư liên tịch có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành; các nội dung không quy định tại Thông tư liên tịch được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật./.

Nguyễn Ngọc Vũ - Vụ Tổ chức cán bộ