Thông tư hướng dẫn thu thập và xử lý thông tin về cung, cầu lao động

16/07/2009
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 25/2009/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2009 (Thông tư 25/2009) hướng dẫn thu thập và xử lý thông tin cung, cầu lao động. Thông tư 25/2009 quy định về nội dung thu thập thông tin, ghi chép sổ, xử lý và báo cáo thông tin cung, cầu lao động trên phạm vi cả nước; áp dụng đối với ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan quản lý nhà nước về lao động - thương binh và xã hội địa phương.

Theo Thông tư 25/2009, mục đích của việc thu thập và xử lý thông tin cung, cầu lao động là nhằm thu thập những thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp và biến động qua từng thời kỳ, địa bàn, làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của cung, cầu lao động; thu thập thông tin về thực trạng lao động của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động theo nghề và theo trình độ đào tạo, nhu cầu tuyển lao động, làm cơ sở để xác định hướng đào tạo và bố trí hợp lý nguồn nhân lực.

Về đối tượng thu thập thông tin về cung lao động là tất cả những người từ đủ 10 tuổi, đã đăng ký hộ khẩu thường trú tại các hộ gia đình đóng trên địa bàn trong phạm vi cả nước và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động thuộc các thành phần kinh tế, đã đăng ký và đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thành phố trong cả nước.

Về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức ghi chép thông tin cung, cầu lao động trên phạm vi cấp tỉnh quản lý và đảm bảo kinh phí thực hiện; UBND xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện ghi chép thông tin ban đầu về cung lao động, cập nhật thông tin theo thôn, bản, ấp định kỳ hàng quý, 6 tháng, một năm và quản lý sổ ghi chép; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện có trách nhiệm ghi chép thông tin ban đầu về cầu lao động, cập nhật thông tin doanh nghiệp đóng trên địa bàn định kỳ hàng quý, 6 tháng, một năm và quản lý sổ ghi chép.

Thông tư 25/2009 có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

N.C