Thông tư mới hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

17/12/2013
Bộ trưởng Bộ Tư pháp vừa ký ban hành Thông tư số 20/2013/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp, thay thế Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011 hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp và Thông tư số 02/2011/TT-BTP ngày 13/01/2011 hướng dẫn một số nội dung thống kê trợ giúp pháp lý.

Thông tư mới gồm 05 chương, 29 điều, chứa đựng các quy định hướng dẫn chi tiết một số nội dung chủ yếu về hoạt động thống kê trong Ngành Tư pháp như: chế độ báo cáo thống kê; điều tra thống kê; công bố, phổ biến và sử dụng thông tin thống kê trong 21 lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được quy định tại Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Các hoạt động thống kê thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này có mở rộng hơn so với Thông tư số 08/2011/TT-BTP: Bên cạnh hoạt động thống kê trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý còn có một số lĩnh vực mới khác như tương trợ tư pháp, trọng tài thương mại, kiểm soát thủ tục hành chínhpháp chế .

Nội dung Thông tư 20/2013/TT-BTP đảm bảo kế thừa những quy định hợp lý của Thông tư 08/2011/TT-BTP như giữ nguyên quy định về kỳ báo cáo thống kê, cơ bản sử dụng lại các quy định của Thông tư 08/2011/TT-BTP về điều tra thống kê, công bố thông tin thống kê, quản lý và sử dụng thông tin thống kê. Thông tư cũng bổ sung thêm nhiều quy định mới nhằm tạo ra những cải cách cơ bản trong công tác thống kê của Bộ như: Đổi mới quy định về thời điểm chốt số liệu báo cáo, số lần báo cáo; quy định việc áp dụng phương pháp thống kê mới; bổ sung quy định về phạm vi báo cáo thống kê 6 tháng và báo cáo năm lần một; quy định mới về thời hạn báo cáo thống kê; đổi mới về hình thức báo cáo thống kê; quy định cụ thể hơn về hoạt động kiểm tra việc thực hiện công tác thống kê, bổ sung quy định về trách nhiệm phổ biến thông tin thống kê của Bộ Tư pháp…

Hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê ban hành kèm theo Thông tư 20/2013/TT-BTP cũng có nhiều đổi mới. Các biểu mẫu thống kê đã được rà soát, thiết kế lại theo hướng thu gọn đến mức tối đa số lượng biểu mẫu và các tiêu thức thống kê trong từng biểu, đồng thời đảm bảo thu thập đầy đủ các thông tin thống kê chủ yếu, thiết thực, đáp ứng yêu cầu quản lý Ngành và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Số lượng biểu mẫu báo cáo thống kê thuộc cả chế độ báo cáo thống kê cơ sở và tổng hợp ban hành kèm theo Thông tư 20/2013/TT-BTP tổng cộng là 110 biểu mẫu trong đó tính trung bình có trên 5 biểu/mỗi lĩnh vực báo cáo thống kê (thuộc c hai chế độ báo cáo), giảm gần 01 biểu/mỗi lĩnh vực báo cáo so với quy định của Thông tư 08/2011/TT-BTP trước đây.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/01/2014.

Vụ KHTC