Những quy định chi tiết về thi hành Luật dự trữ quốc gia

23/08/2013
Ngày 21/8/2013, Chính phủ đã ra Nghị định số 94/2013/NĐ-CP quy định chi tiết chính sách của Nhà nước về dự trữ quốc gia; danh mục hàng dự trữ quốc gia và phân công quản lý hàng dự trữ quốc gia; chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm công tác dự trữ quốc gia; xuất hàng dự trữ quốc gia khi thanh lý, loại khỏi Danh mục hàng dự trữ quốc gia, tiêu hủy và xử lý hàng dự trữ quốc gia đối với số lượng hàng khi kiểm kê thực tế lớn hơn so với sổ kế toán.

Theo Nghị định thì đối tượng áp dụng ở đây là cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc hình thành, tổ chức, quản lý, điều hành và sử dụng dự trữ quốc gia.

Những chính sách của nhà nước về dự trữ quốc gia bao gồm các chính sách như: huy động nguồn lực cho dự trữ quốc gia; chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho dự trữ quốc gia; chính sách của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư nghiên cứu phát triển khoa học – công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin về dự trữ quốc gia; chính sách khuyến khích của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân cống hiến những thành tựu nghiên cứu khoa học áp dụng có hiệu quả trong ngành dự trữ quốc gia.

Ngoài ra Nghị định này còn quy định chi tiết chế độ chính sách đối với người làm công tác dự trữ quốc gia như: điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hướng phụ cấp thâm niên; mức phụ cấp thâm niên; điều kiện hưởng phụ cấp ưu đãi nghề; mức phụ cấp ưu đãi ngh. Đặc biệt là đưa ra nguyên tắc áp dụng, nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên ngành, phụ cấp ưu đãi nghề dự trữ quốc gia.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2013. Nghị định này ra đời thay thế cho các Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh dự trữ quốc gia và Nghị định số 43/2012/NĐ-CP ngày 17/5/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh dự trữ quốc gia . Bãi bỏ quyết định số 77/2008/QĐ-TTg ngày 10/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề dự trữ quốc gia./.