Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối người có công với cách mạng

31/05/2012
Ngày 28/5/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2012/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo Nghị định này mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.110.000 đồng.

Cũng theo Nghị định này, mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công với cách mạng; trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công; trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B được nâng lên.

Trong đó, trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 là 1.860.000 đ; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 là 1.148.000đ; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 là 622.000 đ; trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng thân nhân người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 là 1.302.000đ.

Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân 1 liệt sỹ là 1.110.000đ; thân nhân 2 liệt sỹ là 1.983.000đ; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân nuôi dưỡng liệt sỹ là 1.983.000đ.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng trợ cấp 1.983.000đ và 931.000đ tiền phụ cấp; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động kháng chiến được hưởng trợ cấp 931.000đ.

Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học mà bị dị dạng, dị tật nặng, không tự lực được trong sinh hoạt thì được trợ cấp 1.110.000 đồng/tháng (mức cũ 876.000 đồng); bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt được trợ cấp 622.000 đồng/tháng (mức cũ 491.000 đồng);...

Nghị định cũng quy định cụ thể các chế độ đối với thương binh, bệnh binh, người có công giúp đỡ cách mạng…

Nghị định này thay thế Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 30/6/2011 của Chỉnh phủ. Các khoản trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định này sẽ được tính thực hiện từ ngày 01/5/2012.

Tô Hoàng