Quy định mới về lệ phí trước bạ đối với xe máy

18/09/2008
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 79/2008/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

Theo đó, mức thu lệ phí trước bạ đối với xe máy (bao gồm xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự phải thực hiện đăng ký theo quy định của Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành) được xác định như sau:

Đối với xe máy của tổ chức, cá nhân kê khai nộp lệ phí trước bạ tại các thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh và thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở: Kê khai nộp lệ phí trước bạ xe máy lần đầu; xe máy đã được chủ tài sản kê khai, nộp lệ phí trước bạ tại các địa bàn khác, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân kê khai nộp lệ phí trước bạ tại các thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh và thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở thì nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ 5%. Kê khai nộp lệ phí trước bạ xe máy từ lần thứ 2 trở đi nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ 1%.

Đối với xe máy của tổ chức, cá nhân kê khai nộp lệ phí trước bạ tại các địa bàn ngoài các địa bàn đã nêu trên: Kê khai nộp lệ phí trước bạ xe máy lần đầu nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ 2%; kê khai nộp lệ phí trước bạ xe máy từ lần thứ 2 trở đi thì nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ 1% (kể cả việc kê khai nộp lệ phí trước bạ lần 2 được thực hiện tại các thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh và thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở).

Khánh Ngọc