Hướng dẫn thi nâng ngạch công chức

10/09/2008
Ngày 4/9, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 07/2008/TT-BNV hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi nâng ngạch công chức. Đối tượng áp dụng của Thông tư này là cán bộ, công chức đang làm việc trong các cơ quan nhà nước từ cấp huyện trở lên; cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong bộ máy lãnh đạo, quản lý ở các đơn vị sự nghiệp của nhà nước; cán bộ, công chức thuộc biên chế nhà nước được cử sang làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và các cơ quan tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam.

Theo Thông tư, cán bộ, công chức, viên chức muốn dự thi nâng ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

Điều kiện dự thi: Phải là người đang ở ngạch chuyên (hoặc tương đương) có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp; được cơ quan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất đạo đức tốt, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đang xem xét để xử lý kỷ luật; có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ đủ 9 năm trở lên; có hệ số lương từ 3,66 trở lên nếu dự thi vào ngạch công chức xếp lương theo nhóm 1 loại A2, hệ số lương từ 3,33 trở lên nếu dự thi vào ngạch công chức xếp lương theo nhóm 2 loại A2 quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cử dự thi nâng ngạch.

Tiêu chuẩn dự thi: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính; đối với cán bộ, công chức, viên chức thi nâng ngạch công chức chuyên ngành tương đương ngạch chuyên viên chính còn phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành; có chứng chỉ tin học văn phòng; có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (nếu không có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ thì người dự thi cam kết sử dụng thành thạo ngoại ngữ trình độ B, tin học văn phòng và phải được người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức chứng nhận bằng văn bản); có đề án, công trình theo quy định của ngạch dự thi.

Đối với việc thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương, ngoài một số điều kiện và tiêu chuẩn về đạo đức, bằng cấp…Thông tư hướng dẫn: Người dự thi phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính từ đủ 6 năm trở lên; có hệ số lương từ 5,42 trở lên nếu dự thi vào các ngạch công chức xếp lương theo nhóm 1 loại A3, hệ số lương từ 5,05 trở lên nếu dự thi vào ngạch công chức xếp lương theo nhóm 2 loại A3 của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên viên cao cấp; có bằng tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp; có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C trở lên, có chứng chỉ tin học văn phòng (trường hợp không có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học thì người dự thi phải cam kết sử dụng thành thạo tin học văn phòng, ngoại ngữ trình độ C và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức bằng văn bản).

Ngoài ra, Thông tư cũng hướng dẫn một số trường hợp được miễn thi ngoại ngữ, tin học khi thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và tương đương. Cụ thể, miễn thi ngoại ngữ cho người dự thi nâng ngạch chuyên viên chính tính đến ngày 31/12 của năm tổ chức thi có tuổi đời đạt từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam, 50 tuổi trở lên đối với nữ; cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số; cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số đang làm việc tại vùng dân tộc thiểu số. Những người có bằng đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ và những người đã tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam thì được miễn thi ngoại ngữ khi thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp. Miễn thi tin học cho những người đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

Khánh Ngọc