Quy định mới về tăng hệ số phụ cấp chức vụ

19/03/2012
Ngày 07/3/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2012/NĐ-CP về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Theo đó, hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh) được điều chỉnh tăng lên 1,3 thay cho hệ số 1,2 như quy định trước đây.

Chính phủ cũng cho phép Bộ Tư pháp quy định cụ thể hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo từ Cục trưởng trở xuống thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự (sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính) trong khoảng từ 0,15 đến 1,0.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2012.