Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật và Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

14/02/2012
Ngày 02/02/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật và Nghị định số 06/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực. Hai Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2012.

Hai Nghị định được ban hành nhằm thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp tại 03 Nghị quyết của Chính phủ (Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10/12/2010, Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 8/6/2010 và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 10/12/2010). Nghị định số 05/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 05 Nghị định[1]; Nghị định số 06/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 04 Nghị định[2].

Đồng thời, để thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp cũng đã ban hành 01 Thông tư liên tịch và 08 Thông tư[3]. Theo đó, Bộ Tư pháp đã thực thi đơn giản hóa 190/236 thủ tục hành chính (tỷ lệ đơn giản hóa đạt 80,5%), là một trong các Bộ, ngành có tỷ lệ thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính cao.

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ


 

[1] Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm; Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư; Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về tư vấn pháp luật; Nghị định số 131/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Luật sư .

[2] Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch; Sửa đổi, bổ sung Điều 8 của Nghị định số 32/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số; Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình; Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18 tháng 5 năm 2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

[3] Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án; Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16/02/2011 hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án dân sự  theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử; Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 về sửa đổi, bổ dung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23 tháng 9 năm 2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008, Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp; Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu, sổ lý lịch tư pháp; Thông tư số số 11/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng, quản lý nhà nước về công chứng; Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật sư; Thông tư  số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng biểu mẫu, sổ đăng ký nuôi con nuôi; Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 21/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.