Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo năm 2011

25/09/2011
Vừa qua, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Thông tin và truyền thông đã liên tịch ban hành Thông tư số 131/2011/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo năm 2011

Thông tư này hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở năm 2011 theo Quyết định số 2331/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011, gồm 3 Dự án: Tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở; Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở; Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở năm 2011 từ nguồn vốn NSNN thực hiện theo Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 và Quyết định số 518/QĐ-TTg ngày 08/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn vốn thực hiện Chương trình bao gồm: Vốn ngân sách nhà nước cấp (nguồn vốn ngân sách trung ương; ngân sách địa phương; vốn vay và vốn viện trợ), vốn đóng góp của các thành phần kinh tế và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 /11/2011 và áp dụng cho việc thực hiện các dự án của Chương trình theo Quyết định số 2331/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011.

K.N