Hướng dẫn thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh

30/09/2011
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/09/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, Nghị định áp dụng đối với các Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước bao gồm cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc công an và quân đội; tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện các hoạt động liên quan đến khám, chữa bệnh tại Việt Nam.

Nghị định quy định cụ thể về 07 loại hình tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, gồm: Bệnh viện; Cơ sở giám định y khoa; Phòng khám bệnh, chữa bệnh; Nhà hộ sinh; Cơ sở chẩn đoán; Cơ sở dịch vụ y tế và Trạm y tế cấp xã, y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Về lộ trình cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sỡ khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, Chính phủ yêu cầu phải hoàn thành việc cấp giấy phép và chứng chỉ hành nghề trước ngày 31/12/2015.

Đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh tư nhân đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tư nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề để làm người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân theo quy định của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân có giá trị sử dụng đến hoặc sau ngày 31/12/2010 thì được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho tới khi được cấp giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề mới trước ngày 31/12/2012.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2011 và thay thế Nghị định số 103/2003/NĐ-CP..

Lê Anh