Thông tư số 13/2011/TT-BTP v/v ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp có hiệu lực thi hành

14/08/2011
Ngày 27/6/2011, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 13/2011/TT-BTP v/v ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp để thực hiện quy định của Luật Lý lịch tư pháp ngày 17/6/2009 và Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010, Thông tư   này có hiệu lực thi hành vào ngày 12/8/2011.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư thì Bộ Tư pháp in và phát hành 02 loại giấy in màu có hoa văn để Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp (sau đây gọi là cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp) in nội dung Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu lý lịch tư pháp số 2 theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư.

Thực hiện quy định nêu trên của Thông tư số 13/2011/TT-BTP, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã phối hợp chặt chẽ với Nhà xuất bản Tư pháp khẩn trương tiến hành in ấn và phát hành 02 mẫu giấy in màu, có hoa văn để Trung tâm và Sở Tư pháp trong toàn quốc in nội dung Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu lý lịch tư pháp số 2 theo mẫu mới kịp thời phục vụ nhu cầu cấp Phiếu của công dân đúng vào ngày Thông tư số 13/2011/TT-BTP có hiệu lực thi hành.