Ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước

09/03/2011
Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg ngày 4/3/2011 về ban hành tiêu chí, phân loại doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và những doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần.

Theo đó, Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với những doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực quan trọng như: doanh nghiệp phục vụ quốc phòng, an ninh và các doanh nghiệp đóng tại các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa kết hợp kinh tế với quốc phòng; quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đô thị; các cảng hàng không; cảng biển loại I; bưu chính công ích; báo chí, xuất bản; xổ số kiến thiết; phát thanh, truyền hình;...

Điểm đáng chú ý là Quyết định mở rộng đối tượng doanh nghiệp (so với quy định trước đây) mà trong đó Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với những doanh nghiệp thành viên có vai trò chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển, nắm giữ các bí quyết kinh doanh, công nghệ mà tập đoàn, tổng công ty nhà nước cần thiết phải nắm giữ 100% vốn để thực hiện các nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh được giao.

Cũng theo Quyết định này, những doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần thuộc 03 nhóm chính là: Những doanh nghiệp tham gia sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích (như chiếu sáng đô thị; đo đạc bản đồ; thoát nước đô thị; vệ sinh môi trường...); Những doanh nghiệp bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho phát triển sản xuất và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc ở miền núi, vùng sâu, vùng xa; Những doanh nghiệp có vai trò đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, bình ổn thị trường (hoạt động trong các lĩnh vực như: sản xuất điện quy mô lớn từ 500 MW trở lên (quy định cũ: 100 MW); sản xuất gang, thép có công suất trên 500.000 tấn/năm (quy định trước đây là 300.000 tấn/năm); tài chính, tín dụng, bảo hiểm...)

Đối với những doanh nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa, nhưng không thuộc diện Nhà nước nắm giữ trên 50% cổ phần theo Quyết định này, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, Tập đoàn kinh tế, tổng công ty do Thủ tướng quyết định thành lập, căn cứ tình hình thực tế để tiếp tục phân loại, bán phần vốn nhà nước tại các công ty này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2011 và thay thế quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ./.

Thành Công