Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước

16/06/2008
Để quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước. Ngày 29 tháng 5 năm 2008 Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Sỹ Danh đã ký Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo đó Quyết định này áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, thay thế cho Quyết định số 351-TC/QĐ/CĐKT ngày 22 tháng 5 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và tính hao mòn tài sản cố định trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Dương Hương Giang