Thông tư số 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP

09/06/2008
Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định khá chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký các sự kiện hộ tịch trên tinh thần không ban hành Thông tư hướng dẫn.

Tuy nhiên, do Nghị định số 158/2005/NĐ-CP thực hiện việc phân cấp mạnh mẽ cho Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp đăng ký một số sự kiện hộ tịch (mà theo quy định của Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch là thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), nên khi tiếp nhận nhiều công việc mới, các địa phương đã gặp không ít vướng mắc. Để hướng dẫn rõ hơn các quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP, ngày 02/6/2008 Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 01/2008/TT-BTP Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP.

Toàn văn Thông tư số 01/2008/TT-BTP:

Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này 

Mẫu STP/HT-2008-TKNCN

Tờ khai đăng ký việc nhận nuôi con nuôi

Mẫu STP/HT-2008-KS.GC

Giấy khai sinh (Bản chính)

Mẫu STP/HT-2008-KH.GC

Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính)

Mẫu STP/HT-2008-CMC.GC

Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính)

Mẫu STP/HT-2008-NCN.GC

Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính)