Một số nội dung cơ bản của quy chế phối hợp trong tuyên truyền phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo

04/06/2008
Thực hiện Đề án 3 “Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo (KNTC) đối với cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn”, ngày 13/5/2008, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Ban thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, TƯ Hội Nông dân Việt Nam đã thông qua Nghị quyết số 813/2008/NQLT-TTCP-BTTUBTƯMTTQVN-TƯHNDVN về việc ban hành “Quy chế phối hợp giữa UBND xã, phường, thị trấn với UBMTTQ Việt Nam và Hội Nông dân cùng cấp trong tuyên truyền pháp luật về KNTC”.

Quy chế đã góp phần  tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền với UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể ở cấp xã trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KNTC, giải quyết kịp thời các tranh chấp phát sinh từ xã, phường, thị trấn, góp phần hạn chế KNTC tràn lan, vượt cấp. Quy chế gồm 5 chương, 14 điều với những nội dung cơ bản như sau:

Về phạm vi điều chỉnh: Quy chế tập trung quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm, phối hợp giữa UBND xã, phường, thị trấn với UBMTTQ Việt Nam và Hội Nông dân cùng cấp trong tuyên truyền, phổ biến, pháp luật về KNTC.

Về nội dung phối hợp: Căn cứ tình hình cụ thể của mỗi địa phương, UBND cấp xã thống nhất với UBMTTQ, Hội Nông dân cùng cấp tiến hành phối hợp bằng các nội dung chủ yếu như chỉ đạo, khảo sát đánh giá, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KNTC; kiểm tra, giám sát, trao đổi thông tin vướng mắc, khó khăn, trong quá trình thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KNTC.

Về hình thức phối hợp: Các hình thức phối hợp chủ yếu theo Quy chế bao gồm tổ chức cuộc họp, hội nghị; xây dựng kế hoạch liên tịch, trao đổi bằng văn bản, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KNTC.

Về vai trò, trách nhiệm của UBND xã, phường, thị trấn: UBND xã, phường, thị trấn là cơ quan có trách nhiệm chính trong việc phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật nói chung và pháp luật về KNTC nói riêng. Vì vậy, Điều 6 Quy chế quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của UBND xã, phường, thị trấn trong việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KNTC là chủ trì, phối hợp với UBMTTQ Việt Nam và Hội nông dân cùng cấp xây dựng kế hoạch liên tịch, cung cấp thông tin, tài liệu, tổng hợp thông tin tổ chức kiểm tra, tiến hành sơ kết, tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KNTC…

Về vai trò, trách nhiệm của UBMTTQ Việt Nam cấp xã: Tại Điều 7 Quy chế quy định, UBMTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch liên tịch tuyên truyền; cung cấp thông tin, tài liệu, phản ánh các khó khăn, vướng mắc…; đề nghị UBND, Hội Nông dân cùng cấp cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết liên quan đến việc thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KNTC.

 Về vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân cấp xã: Trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KNTC, Hội Nông dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với UBND và UBMTTQ cùng cấp để xây dựng kế hoạch liên tịch; cung cấp thông tin, tài liệu; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc với UBND và UBMTTQ cùng cấp trong việc thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KNTC...

Ngoài ra Quy chế còn quy định về nguyên tắc phối hợp; kinh phí bảo đảm thực hiện; trách nhiệm và quyền hạn của cán bộ, công chức, hội viên tham gia phối hợp thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật KNTC; chế độ thông tin báo cáo.

Hoàng Thư