Đề cương giới thiệu Luật

02/03/2005
Từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 03 tháng 12 năm 2004, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 6 đã thông qua 6 luật: Luật điện lực; Luật cạnh tranh; Luật bảo vệ và phát triển rừng; Luật xuất bản; Luật an ninh quốc gia; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng xây dựng đề cương giới thiệu các đạo luật trên.