Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng 24/10/2014

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ 23/10/2014

Chính phủ vừa ban hành Nghị định sô 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ.

Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ 23/10/2014

Ngày 17/10/2014, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 93/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra 10/10/2014

Ngày 08/10/2014, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 92/2014/NĐ-CP quy định về sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/11/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra.

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế 04/10/2014

Hôm qua (01/10), Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.

Nghị định quy định về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật 03/10/2014

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật.

Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và “Nghệ sĩ ưu tú” 02/10/2014

Ngày 29/9/2014, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 89/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú", trong đó quy định tiêu chuẩn xét tặng 2 danh hiệu này.

Quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm 30/09/2014

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2014 quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm.