Xây dựng chính sách đặc thù đối với phụ nữ dân tộc thiểu số 29/01/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới.

Quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm 01/02/2016

Ngày 28/01/2016, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 09/2016/NĐ-CP quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm.

Quy định về việc tổ chức các Tòa chuyên trách 01/02/2016

Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành Thông tư số 01/2016/TT-CA ngày 21 tháng 01 năm 2016 quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương.

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú 01/02/2016

Bộ Giáo dục và đào tạo vừa ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2016 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 03 năm 2016.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực 28/01/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2025.

Điều kiện thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài 26/01/2016

Ngày 25/01/2016, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Trong đó quy định rõ điều kiện cấp Giấy phép thành lập các đơn vị này.

Cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả tiên tai 26/01/2016

Ngày 19/01/2016, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 01/2016/QĐ-TTg về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai.

Quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND 26/01/2016

Ngày 25 tháng 01 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.