Quyết liệt khắc phục cơ bản tình trạng nợ đọng văn bản 04/03/2015

Tại Nghị quyết số 04/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2015 ngày 04/02/2015 đã quy định nhiều chính sách cơ bản, quan trọng, trong đó có quy định về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015 và một số vấn đề liên quan.

Nghị định 23/2015/NĐ-CP: 06 loại bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng để chứng thực bản sao 04/03/2015

Ngày 16/2/2015, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Nghị định 24/2015/NĐ-CP: Xác định phạm vi hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa trong trường hợp đặc biệt 04/03/2015

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2015 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Nghi định số 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 03/03/2015

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Nghị định số 22/2015/NĐ-CP: nghiêm cấm lợi dụng danh nghĩa Quản tài viên để thu lợi 03/03/2015

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản và Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Thông tư 18/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở 02/03/2015

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 18/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 03/02/2015 hướng dẫn công tác lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung.

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 02/03/2015

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định số 20/2015/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng 02/03/2015

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.