Quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác 19/12/2014

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác.

Nghị định về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp 19/12/2014

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn 15/12/2014

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư số 46/2014/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khan.

Hướng dẫn việc cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung 17/12/2014

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 41/2014/TT-NHNN ngày 16 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn việc cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung.

Một số điểm mới của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 16/12/2014

Ngày 20/11/2014, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) gồm 7 chương 102 điều với nhiều điểm mới.

Quốc hội thông qua dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2015 16/12/2014

Ngày 10 tháng 11, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 78/2014/QH13 thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Quy định về hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 15/12/2014

Vừa qua, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 46/2014/TT-BCT ngày 03 tháng 12 năm 2014 quy định về hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 15/12/2014

Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và môi trường vừa ban hành Thông tư số 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.