Quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ Tư pháp trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hỗ trợ và trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV 26/01/2015

Ngày 01/12/2014, liên Bộ Y tế - Tư pháp đã ban hành Quy chế phối hợp số 1192/QC-BYT-BTP trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hỗ trợ và trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV (Quy chế).

Quyết định phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn các luật mới được thông qua 26/01/2015

Ngày 22/01/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 112/QĐ-TTg phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn các luật vừa được thông qua vào kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII và Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan 23/01/2015

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tăng từ tháng 01/2015 25/01/2015

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 09/2015/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí 23/01/2015

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 04/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2015 quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí.

Hoàn tiền vé cho khách nếu chuyến bay chậm từ 05h trở lên 19/01/2015

Ngày 30/12, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 81/2014/TT-BGTVT (Thông tư 81) quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung, Thông tư 81 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/03/2015.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch 19/01/2015

Ngày 15/01, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 59/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP 19/01/2015

Ngày  29 tháng 12  năm 2014, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 24/2014/TT-BTP (Thông tư số 24) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP (Thông tư số 12) ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi.