Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 15/09/2014

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng 15/09/2014

Ngày 10/9, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2014/NĐ-CP quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng.

Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 10/09/2014

Ngày 8/9/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nghị định về kinh doanh xăng dầu 10/09/2014

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 về kinh doanh xăng dầu.

Ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành 11 luật được Quốc hội khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7 22/08/2014

Tại kỳ họp thứ 7 (tháng 6/2013), Quốc hội khóa XIII đã thông qua 11 luật, gồm 10 luật do Chính phủ trình và 01 luật do Tòa án nhân dân tối cao trình (Luật phá sản), hầu hết các luật đều có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015. Riêng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2014. Qua rà soát cho thấy 11 luật giao 197 nội dung cho Chính phủ, Thủ tướng, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quy định chi tiết.

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật 19/08/2014

Ngày 14 tháng 7 năm 2014, liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư liên tịch số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP thay thế Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng 19/08/2014

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 81/2014/NĐ-CP ngày 14/8 quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng.

Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải 12/08/2014

Ngày 6/8, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải.