Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet 28/08/2015

Ngày 18 tháng 8 năm 2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 28/08/2015

Ngày 26/8/2015, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 69/2015/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số  175/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ. 

Rà soát và hoàn thiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc 27/08/2015

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa giao các Bộ, ngành liên quan rà soát và hoàn thiện các chính sách đặc thù hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn.

Quy định về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay 27/08/2015

Ngày 18/08/2015, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 68/2015/NĐ-CP quy định về việc đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay tại Việt Nam.

Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 27/08/2015

Ngày 20/8/2015, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của THủ tường Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Quyết định ban hành Quy trình nghiệp vụ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản 27/08/2015

Ngày 15 tháng 7 năm 2015, Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã ký Quyết định số 117/QĐ-CĐKGDBĐ ban hành Quy trình nghiệp vụ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản

Hướng dẫn xử lý các khoản nợ vay của công ty nông, lâm nghiệp tại tổ chức tín dụng 20/08/2015

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 11/2015/TT-NHNN ngày 20 tháng 8 năm 2015 hướng dẫn xử lý các khoản nợ vay của công ty nông, lâm nghiệp tại tổ chức tín dụng khi thực hiện sắp xếp, đổi mới theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ.

Hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam 19/08/2015

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 19 tháng 8 năm 2015 hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.