Quy định danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 25/03/2015

Bộ Thông tin và truyền thông vừa ban hành Thông tư số 06/2015/TT-BTTTT ngày 23 tháng 3 năm 2015 quy định danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Quy định thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện 25/03/2015

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT ngày 23 tháng 3 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện.

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương 22/03/2015

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 32/2015/TT-BTC ngày 17/03/2015 hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ.

Nghị định số 28/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp 20/03/2015

Ngày 12/03/2015, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Nghị định số 29/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng 20/03/2015

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng.

Nghị định 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 20/03/2015

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp 18/03/2015

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 30/2015/TT-BTC ngày 09 tháng 3 năm 2015 hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Nghị định số 27/2015/NĐ-CP: Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” 16/03/2015

Ngày 10/3/2015, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 27/2015/NĐ-CP quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, hội đồng xét tặng, thủ tục xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”.