Ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành 11 luật được Quốc hội khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7 22/08/2014

Tại kỳ họp thứ 7 (tháng 6/2013), Quốc hội khóa XIII đã thông qua 11 luật, gồm 10 luật do Chính phủ trình và 01 luật do Tòa án nhân dân tối cao trình (Luật phá sản), hầu hết các luật đều có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015. Riêng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2014. Qua rà soát cho thấy 11 luật giao 197 nội dung cho Chính phủ, Thủ tướng, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quy định chi tiết.

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật 19/08/2014

Ngày 14 tháng 7 năm 2014, liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư liên tịch số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP thay thế Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng 19/08/2014

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 81/2014/NĐ-CP ngày 14/8 quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng.

Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải 12/08/2014

Ngày 6/8, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải.

Nghị định về giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ 06/08/2014

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7 về giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 06/08/2014

Ngày 31/7, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 01/08/2014

Ngày 29/7, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Quy định chi tiết Luật cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh 24/07/2014

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 71/2014/NĐ-CP ngày 21/7 quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.