Công văn về việc thông báo thi công, cải tạo, sửa chữa, lắp đặt các hạng mục công trình trong tháng 7/2010

12/07/2010
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 292/TTg-KGVX ngày 11/02/2010 về việc chỉnh trang đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; thực hiện các Dự án đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt gồm: Dự án cải tạo, sửa chữa, chỉnh trang trợ sở nơi làm việc (bao gồm các hạng mục: cải tạo Nhà làm việc N4; sửa chữa, sơn vôi Nhà làm việc N1, N2, N3; sửa chữa, sơn vôi, sơn cổng, tường rào cơ quan Bộ); Dự án cung cấp dịch vụ viễn thông tại trụ sở cơ quan Bộ, Văn phòng Bộ đã hoàn thành các thủ tục cần thiết để tiến hành thi công các Dự án trên trong các tháng 7, 8 năm 2010.
 

Việc thực hiện các Dự án trên tất yếu sẽ ảnh hưởng đến môi trường làm việc trong cơ quan Bộ (như tiếng ồn của máy móc, thiết bị; các điều kiện sinh hoạt, làm việc của công chức, viên chức bị ảnh hưởng do sửa chữa nhà vệ sinh, lắp đặt đường điện thoại...). Do đó, để bảo đảm điều kiện thuận lợi khi triển khai thực hiện các Dự án và an ninh, an toàn trong cơ quan Bộ, Văn phòng Bộ sẽ triển khai các biện pháp cần thiết để hạn chế tối đa sự ảnh hưởng môi trường làm việc, đồng thời đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thông cảm với các vấn đề ảnh hưởng đến môi trường làm việc do các Dự án tạo ra và triển khai các hoạt động sau:

- Tăng cường trách nhiệm trong việc bảo đảm sự an toàn về tài sản của cơ quan, đơn vị, cá nhân;

- Tích cực phối hợp với cá nhân, đơn vị được phân công thực hiện các hoạt động cải tạo, sửa chữa, lắp đặt các hạng mục tại đơn vị.

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các đồng chí./.