Khẩn trương xây dựng Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

27/06/2013
Vị trí việc làm là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng; là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày 08/5/2012, Chính phủ đã có Nghị định số 41/2012/NĐ-CP Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, tiếp theo, ngày 18/12/2012, Bộ Nội vụ đã có Thông tư số 14/2012/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012. Ngày 08/6/2013, Bộ Tư pháp đã tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng về xây dựng Đề án vị trí việc làm đối với 19 tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ.

Căn cứ các quy định nêu trên, đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm thực hiện việc xây dựng Đề án vị trí việc làm trong đơn vị mình. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm thẩm định Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập; tổng hợp danh mục vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ quản lý, trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định, gửi Bộ Nội vụ theo quy định. Xây dựng Đề án vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm các bước cơ bản sau:

1. Thống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Thống kê, đánh giá thực trạng đội ngũ viên chức.

4. Xác định vị trí việc lâm và tổng hợp thành danh mục vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập.

5. Xây dựng bản mô tả công việc của từng vị trí việc làm.

6. Xây dựng khung năng lực của từng vị trí việc làm.

7. Xác định chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiêp ứng với vị trí việc làm và số lượng người làm việc.

8. Xây dựng cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp.

9. Xây dựng Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày 25/12/2012, ngày 10/4/2013 và ngày 07/6/2013, Bộ Tư pháp đã có công văn đôn đốc và yêu cầu thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ:

Thứ nhất, khẩn trương hoàn thiện Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2013-2015 của đơn vị với nội dung và hình thức theo đúng mẫu Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ.

Thứ hai, do đây là lần đầu các đơn vị xây dựng Đề án nên việc xây dựng Đề án còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng trong quá trình triển khai nên thời gian chỉnh lý, hoàn thiện Đề án kéo dài đến ngày 30 tháng 6 năm 2013.

Căn cứ các quy định nói trên, đề nghị các đơn vị sự nghiệp công lập khẩn trương xây dựng, chỉnh lý và hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, đảm bảo nội dung, hình thức và tiến độ đã đề ra.

                      Phòng Công tác cán bộ Vụ TCCB