Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013

25/01/2013
Thực hiện quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động về việc người lao động hằng năm được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong các ngày lễ; căn cứ Thông báo số 4606/TB- BLĐTBXH ngày 07/12/2012 của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội về lịch hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào các dịp nghỉ lễ, tết năm 2013, Bộ Tư pháp thông báo như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp được nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 (sau đây gọi là Tết) trong 09 ngày liên tục, kể từ ngày 09/02/2013 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Thìn) đến ngày 17/02/2013 (tức ngày 08 tháng Giêng năm Quý Tỵ) và đi làm bù vào ngày 23/02/2013 (thứ Bảy).

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp:

a) Phổ biến, tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 18/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013;

b) Thu xếp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ Tết theo đúng chế độ;

c) Phân công công việc hợp lý, bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc của cơ quan, đơn vị trong Quý I/2013; phân công cán bộ lãnh đạo trực cơ quan, sẵn sàng giải quyết các công việc phát sinh trong thời gian nghỉ Tết, gửi danh sách cán bộ trực (gồm: họ tên, chức danh, thời gian trực và số điện thoại cố định, di động liên lạc) về Văn phòng Bộ (Phòng Tổ chức - Hành chính) trước 16h00 ngày 28/01/2013 (thứ Hai) để tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ.

d) Thực hiện nghiêm chỉnh việc báo cáo sơ bộ tình hình tổ chức Tết tại đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, gửi về Văn phòng Bộ trước 11h00 ngày 14/02/2013 (thứ Năm) để kịp thời tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ (trước 17h00 ngày 14/02/2013).

3. Văn phòng Bộ Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có trụ sở riêng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch trực tại cơ quan, bảo đảm giữ gìn trật tự, an ninh và vệ sinh môi trường cơ quan, treo cờ Tổ quốc trong các ngày nghỉ Tết.

4. Thanh tra Bộ Tư pháp thông báo việc nghỉ tiếp công dân trong các ngày nghỉ nêu trên tại trụ sở tiếp công dân.

5. Tổng cục Thi hành án dân sự quán triệt việc nghỉ Tết đến các cơ quan Thi hành án dân sự./.