Bộ Tư pháp ban hành Bảng chấm điểm thi đua và xếp hạng đối với Sở Tư pháp

26/09/2012
Để việc bình xét, chấm điểm thi đua và xếp hạng cho các Sở Tư pháp trong năm 2012 được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và thống nhất, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2561/QĐ-BTP ngày 21/9/2012 ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng đối với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai thực hiện Quyết định trên, ngày 24/9/2012 Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn đã ký, ban hành Công văn số 7727/BTP-TĐKT hướng dẫn một số nội dung để đảm bảo phục vụ tốt việc bình xét thi đua và xếp hạng các Sở Tư pháp. Cụ thể: Căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo các tiêu chí đã được quy định, cách tính điểm được xác định:

- Tiêu chí nào hoàn thành 100% về số lượng, tiến độ và bảo đảm chất lượng thì đạt số điểm chuẩn như quy định.

- Tiêu chí nào hoàn thành vượt số lượng, trước tiến độ, bảo đảm chất lượng (về đích sớm) thì số điểm được tính (điểm chuẩn nhân với % mức độ hoàn thành vượt).

- Tiêu chí nào đã thực hiện nhưng chưa đạt 100%, thì số điểm được chấm tương đương với mức độ hoàn thành (%) so với số điểm chuẩn tối đa của tiêu chí đó.

- Tiêu chí nào chưa thực hiện được thì đạt 0 điểm.

Tổng số điểm thi đua để đánh giá xếp hạng là tổng cộng của các điểm đã đạt được đối với từng nhiệm vụ.

Trên cơ sở kết quả tự chấm điểm của các Sở Tư pháp và nhận xét đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí và chấm điểm của các đơn vị quản lý các lĩnh vực, nhiệm vụ của Sở Tư pháp, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành xem xét, trình Bộ trưởng quyết định xếp hạng các Sở Tư pháp năm 2012 thành 4 hạng:  Hạng A (xuất sắc), Hạng B (khá), Hạng C (trung bình) và Hạng D (yếu).

Không xét thi đua và Xếp hạng (C) trở xuống đối với các trường hợp: 1. Tập thể có tổ chức Đảng không đạt trong sạch, vững mạnh. 2. Tập thể có cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 3. Tập thể đã xảy ra nội bộ mất đoàn kết hoặc đã có kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc vi phạm các quy định của nhà nước thuộc lĩnh vực được giao quản lý.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Bảng số 2 Bảng chấm điểm thi đua đối với Sở Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 3962/QĐ-BTP ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Bảng chấm điểm thi đua đối với các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

NB