Công văn về việc đăng ký thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp

28/08/2012
Ngày 20/8/2012, Bộ Nội vụ có Công văn số 2986/BNV-CCVC gửi Bộ Tư pháp về việc thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp 2011 – 2012. Căn cứ Công văn số 2986/BNV-CCVC, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị:

Căn cứ đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi lên ngạch chuyên viên chính theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Mục I; lên ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Mục II Công văn số 2986/BNV-CCVC, Thủ trưởng các đơn vị lập danh sách công chức có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp 2011 – 2012 (theo biểu mẫu gửi kèm Công văn) và gửi hồ sơ đăng ký dự thi (theo quy định tại khoản 6 Mục I đối với ngạch chuyên viên chính; khoản 6 Mục II Công văn số 2986/BNV-CCVC đối với ngạch Chuyên viên cao cấp) về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 05/9/2012 để Vụ tổng hợp, thẩm định, báo cáo Hội đồng sơ tuyển công chức đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp 2011 – 2012 xem xét trước khi trình Bộ trưởng quyết định.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị không có Công văn gửi về Vụ Tổ chức cán bộ thì coi như đơn vị không có công chức đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp 2011 - 2012.

Trong trường hợp đơn vị có nhiều công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch, căn cứ vào vị trí việc làm, trình độ chuyên môn, nhu cầu sử dụng công chức của đơn vị, đề nghị đơn vị xếp theo thứ tự ưu tiên khi lập danh sách đề nghị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ.

Thông tin chi tiết, đề nghị các đơn vị nghiên cứu tại Công văn số 2986/BNV-CCVC ngày 20/8/2012 của Bộ Nội vụ ( xem nội dung đính kèm).