Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012

06/06/2012
Thực hiện Công văn số 250-CV/BCĐTW ngày 21/5/2012 của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện QCDC ở cơ sở về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ vào Quy chế thực hiện dân chủ của cơ quan Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BTP ngày 17/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) và Công văn số 250-CV/BCĐTW, báo cáo tình hình thực hiện QCDC 6 tháng đầu năm 2012 của đơn vị (theo Đề cương báo cáo gửi kèm theo Công văn này).

Báo cáo của đơn vị gửi về Văn phòng Bộ (theo địa chỉ hộp thư: tonghopvpb@moj.gov.vn) trước 17h00 ngày 08 tháng 6 năm 2012 để tổng hợp, xây dựng báo cáo chung của Bộ./.