Công văn về việc đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo thống kê

18/04/2012
Ngày 13/4/2012, Bộ Tư pháp đã có các Công văn số 2871/BTP-KHTC, 2872/BTP-KHTC về việc đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo thống kê gửi Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành. Cụ thể: