Công văn về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2011

04/04/2012
Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập hàng năm theo quy định của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập, Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 22/01/2010 của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2011 theo các nội dung như sau:

1. Lập, phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập của các đơn vị

1.1. Căn cứ vào đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập quy định tại Điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ, tổ chức, cán bộ phụ trách công tác tổ chức, cán bộ của các đơn vị thuộc Bộ lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập của đơn vị trình Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ phê duyệt Danh sách.

1.2. Vụ Tổ chức cán bộ lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thuộc đối tượng Bộ quản lý hồ sơ cán bộ, trình Lãnh đạo Bộ phụ trách công tác phòng chống tham nhũng phê duyệt.

2. Tổ chức kê khai tài sản, thu nhập

2.1. Trên cơ sở danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập của các đơn vị đã được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt, Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo tổ chức, cán bộ phụ trách công tác tổ chức, cán bộ của đơn vị gửi bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu, hướng dẫn, yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập; tiếp nhận, kiểm tra bản kê khai theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều 9 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ, khoản 2 Mục I phần 2 Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ và khoản 2 Điều 1 Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 22/01/2010 của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

2.2. Do việc tổ chức kê khai tài sản, thu nhập của những năm trước chưa được thực hiện đầy đủ, nề nếp và năm 2012 là năm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, vì vậy, trong năm 2012 đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tổ chức kê khai tài sản, thu nhập cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức theo Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập áp dụng cho kê khai tài sản, thu nhập lần đầu (Mẫu số 01) ban hành theo Nghị định số 68/2011/NĐ-CP của Chính phủ (xin gửi kèm theo). Từ những năm sau, sẽ thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập bổ sung theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 68/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Gửi, lưu bản kê khai tài sản, thu nhập vào hồ sơ cán bộ và báo cáo kết quả kê khai

3.1. Sau khi tiếp nhận, kiểm tra bản kê khai, Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm

- Lưu bản kê khai tài sản, thu nhập vào hồ sơ cán bộ đối với những người thuộc diện đơn vị quản lý hồ sơ cán bộ;

- Gửi bản kê khai tài sản, thu nhập về Vụ Tổ chức cán bộ để kiểm tra, lưu hồ sơ cán bộ đối với những người thuộc diện Bộ quản lý hồ sơ cán bộ (công chức thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập ở các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương trở lên của Tổng cục Thi hành án dân sự; Lãnh đạo Trung tâm thuộc Cục; Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ);

- Báo cáo Bộ về kết quả thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2011 của đơn vị (theo Mẫu kèm theo).

3.2. Thời hạn gửi Bản kê khai tài sản, thu nhập và báo cáo kết quả thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của đơn vị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ chậm nhất là ngày 12/4/2012.

4. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm

- Tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đối với Lãnh đạo Bộ;

- Đối chiếu bản kê khai tài sản, thu nhập do các đơn vị thuộc Bộ gửi về với Danh sách người phải kê khai tài sản, thu nhập mà Lãnh đạo Bộ đã phê duyệt (nếu thiếu thì yêu cầu các đơn vị tổ chức kê khai bổ sung);

- Kiểm tra, lưu bản kê khai tài sản, thu nhập vào hồ sơ cán bộ đối với của các trường hợp thuộc Bộ quản lý hồ sơ cán bộ;

- Sao y 02 bản kê khai của Lãnh đạo Bộ; nộp bản gốc cho Ban Tổ chức Trung ương; lưu 01 bản sao vào hồ sơ cán bộ của Lãnh đạo Bộ tại Bộ; gửi 01 bản sao cho Ủy ban kiểm tra Trung ương (để phục vụ công tác giám sát và xác minh theo quy định).

- Báo cáo kết quả kê khai của Lãnh đạo Bộ và các đơn vị thuộc Bộ về Thanh tra Bộ chậm nhất là ngày 15/4/2012.

5. Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm

5.1. Đối với người phải kê khai tài sản, thu nhập công tác tại cơ quan Tổng cục

- Tổ chức kê khai tài sản, thu nhập đối với công chức của Tổng cục theo các nội dung hướng dẫn nêu trên;

- Gửi bản kê khai tài sản, thu nhập đối với những trường hợp thuộc đối tượng Bộ quản lý hồ sơ cán bộ về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 12/4/2012 (trong đó phân tích rõ số lượng kê khai thuộc thẩm quyền quản lý hồ sơ cán bộ của Bộ và của Tổng cục).

5.2. Đối với người phải kê khai tài sản, thu nhập công tác tại cơ quan thi hành án dân sự địa phương

- Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thi hành án dân sự địa phương tổ chức kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định;

- Báo cáo kết quả kê khai của khối cơ quan thi hành án dân sự địa phương về Thanh tra Bộ chậm nhất là ngày 15/4/2012 và sao gửi 01 bản về Vụ Tổ chức cán bộ.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Tư pháp về việc tổ chức kê khai tài sản, thu nhập năm 2011, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương tổ chức thực hiện theo đúng nội dung và thời hạn quy định; giao Vụ Tổ chức cán bộ hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để hướng dẫn hoặc báo cáo Lãnh đạo Bộ giải quyết theo thẩm quyền.

* Văn bản gửi kèm theo (đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ):

1. Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập;

2. Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ;

3. Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ;

4. Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 22/01/2010 của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ;

5. Mẫu kê khai tài sản, thu nhập áp dụng cho kê khai tài sản, thu nhập lần đầu;

6. Mẫu thống kê báo cáo kết quả kê khai, xác minh tài sản, thu nhập năm 2011./.