Góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2011 và chương trình công tác năm 2012 của Ngành Tư pháp

19/12/2011
Thực hiện Kế hoạch số 6243/KH-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp về tổng kết công tác tư pháp năm 2011 và triển khai công tác tư pháp năm 2012, Văn phòng đã xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2011 và định hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2012 (kèm theo các Phụ lục Báo cáo trên cơ sở tổng hợp số liệu thống kê theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP), dự thảo Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2012.
 

Các dự thảo hiện được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ http://www.moj.gov.vn và gửi qua địa chỉ thư điện tử của các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp.

Văn phòng Bộ trân trọng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, góp ý với dự thảo Báo cáo và Chương trình nói trên; kiểm tra lại số liệu tại các Phụ lục Báo cáo gửi kèm theo, nhất là những số liệu còn thiếu, chênh lệch lớn so với các tỉnh, thành phố tương tự.

Văn bản góp ý Báo cáo, Chương trình xin được gửi về Văn phòng Bộ (bằng hình thức văn bản hoặc file điện tử vào hộp thư: tonghopvpb@moj.gov.vn) trước ngày 24/12/2011; văn bản góp ý các Phụ lục Báo cáo xin được về Vụ Kế hoạch - Tài chính (bằng hình thức văn bản hoặc file điện tử vào hộp thư: khtc@moj.gov.vn) trước ngày 24/12/2011 để Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính kịp thời chỉnh sửa, hoàn thiện các văn bản nói trên, phục vụ Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2012.