Hướng dẫn chi trả phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên các cấp

09/07/2009
Thực hiện Quyết định số 169/QĐ-TW ngày 24/6/2008 của Ban Bí thư về quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên các cấp và Công văn số 1131-CV/VPTW/nb ngày 05/02/2009 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 169/QĐ-TW, Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điểm như sau

           1. Đối tượng hưởng phụ cấp trách nhiệm cấp uỷ:

- Đảng viên được bầu hoặc chỉ định (theo quy định của Điều lệ Đảng) vào ban chấp hành đảng bộ, cấp ủy của các chi bộ từ Trung ương đến cấp cơ sở (đảng bộ cơ sở và chi bộ cơ sở).

- Đảng bộ cơ sở và chi bộ cơ sở được hiểu là:

+ Phải có con dấu riêng;

+ Trực thuộc huyện uỷ, Đảng uỷ Khối Dân chính của tỉnh và tươgn đương.

Như vậy, nếu có đơn vị nào có đủ 2 điều kiện trên thì phải có công văn đề nghị số lượng người được hưởng gửi về Bộ, kèm theo bản sao Quyết định công nhận cấp uỷ của Huyện uỷ (hoặc tương đương) và mẫu con dấu của chi bộ.

           2. Mức phụ cấp cấp uỷ:

- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (kể cả Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng) hưởng hệ số 1,0 mức lương tối thiểu.

- Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương hưởng hệ số 0,5 mức lương tối thiểu.

- Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ cấp quận, huyện, thị xã và tương đương hưởng hệ số 0,4 mức lương tối thiểu.

- Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ, chi bộ cấp xã và tương đương hưởng hệ số 0,3 mức lương tối thiểu.     

3. Nguyên tắc phụ cấp, nguồn kinh phí và quyết toán

          3.1. Nguyên tắc phụ cấp

          a) Phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ được cấp hàng tháng, khi thôi tham gia cấp uỷ thì thôi hưởng phụ cấp.

          b) Trường hợp một đồng chí là cấp uỷ viên nhiều cấp thì chỉ được hưởng một mức phụ cấp trách nhiệm của cấp uỷ cao nhất mà đồng chí đó tham gia.

          c) Phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội.

          3.2 Nguồn kinh phí và quyết toán

          Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị thuộc đối tượng thụ hưởng ngân sách nhà nước được tính vào dự toán chi ngân sách được giao hàng năm của cơ quan đơn vị. Hàng năm, các đơn vị có tổ chức cơ sở đảng lập dự toán gửi về Bộ Tư pháp để Bộ thẩm định, giao dự toán kinh phí cho hoạt động của tổ chức đảng.

          Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức đảng do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí chi phụ cấp trách nhiệm cấp ủy viên được quyết toán vào Mục 7850, Tiểu mục 7854 Mục lục ngân sách nhà nước.

          Việc chi trả phụ cấp thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

          Bộ thông báo để các đơn vị biết và tổ chức thực hiện.