Công văn v/v thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng

07/10/2011
Thực hiện Công văn số 2176/TTCP-C.IV ngày 15/8/2011 của Thanh tra Chính phủ và Công văn số 437/VPBCĐ-V.VI ngày 03/10/2011 của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Bộ Tư pháp hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ thực hiện chế độ báo cáo về công tác này như sau:

I. Các loại báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, thời kỳ lấy số liệu và thời hạn báo cáo

1. Báo cáo tháng

- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trong kỳ từ ngày 16 tháng trước đến ngày 15 của tháng báo cáo. Báo cáo đủ 12 tháng trong năm. Thời hạn gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 17 của tháng báo cáo.

- Báo cáo tháng được thực hiện theo mẫu tại Phụ lục I (gửi kèm theo công văn này).

2. Báo cáo Quý I

- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trong kỳ từ ngày 16 tháng 12 năm trước đến ngày 15 tháng 3. Gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 18 tháng 3.

- Báo cáo theo đề cương tại Phụ lục số 02 và thống kê số liệu theo Phụ lục số 03 (gửi kèm theo công văn này).

3. Báo cáo 6 tháng

- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trong kỳ từ ngày 16 tháng 12 năm trước đến ngày 15 tháng 6. Gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 18 tháng 6.

- Báo cáo theo đề cương tại Phụ lục số 02 và thống kê số liệu theo Phụ lục số 03 (gửi kèm theo công văn này).

4. Báo cáo 9 tháng

- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trong kỳ từ ngày 16 tháng 12 năm trước đến ngày 15 tháng 9. Gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 18 tháng 9.

- Báo cáo theo đề cương tại Phụ lục số 02 và thống kê số liệu theo Phụ lục số 03 (gửi kèm theo công văn này).

5. Báo cáo năm

- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trong kỳ từ ngày 16 tháng 12 năm trước đến ngày 15 tháng 12. Gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 20 tháng 12.

- Báo cáo theo đề cương tại Phụ lục số 02 và thống kê số liệu theo Phụ lục số 03 (gửi kèm theo công văn này).

II. Hình thức gửi báo cáo

Báo cáo được gửi bằng hình thức văn bản hoặc file điện tử gửi tới địa chỉ ngaht@moj.gov.vn theo đúng thời hạn đã được nêu trên để Thanh tra Bộ tổng hợp xây dựng báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Tư pháp trình Bộ trưởng ký ban hành.

Để báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Tư pháp được đầy đủ, toàn diện, trên cơ sở Công văn này, Thanh tra Bộ đề nghị Tổng cục Thi hành án dân sự triển khai đến các cơ quan thi hành án dân sự trên toàn quốc và tổng hợp số liệu báo cáo theo định kỳ Quý I, 6 tháng, 9 tháng và năm gửi về Thanh tra Bộ theo đúng thời hạn đã được nêu ở trên.

Thanh tra Bộ đề nghị các đơn vị thực hiện hướng dẫn nêu trên kể từ tháng 10 năm 2011./.

Rất mong nhận được sự quan tâm của các đồng chí./.