Công văn v/v áp dụng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính trong cơ quan Bộ Tư pháp

19/08/2011
Để bảo đảm thực hiện nghiêm túc Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bảo đảm sự thống nhất trong toàn cơ quan Bộ, ngày 18/8/2011, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 4906/BTP-VP v/v áp dụng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính trong cơ quan Bộ.