Ban hành quy chế thực hiện chế độ nâng lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức Bộ Tư pháp

03/08/2011
Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng về việc giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Đảng uỷ Bộ Tư pháp, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức của Bộ Tư pháp, Vụ Tổ chức cán bộ đã tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện quy chế, rà soát, đánh giá các quy định pháp luật hiện hành và tổng hợp ý kiến của các đơn vị về yêu cầu sửa đổi, bổ sung Quy chế.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức của Bộ Tư pháp đã được thủ trưởng các đơn vị tổ chức thảo luận, lấy ý kiến của công chức, viên chức tại đơn vị để đưa ra  những giải pháp nhằm khắc phục một số điểm không còn phù hợp với thực tế của Quy chế, góp phần đáp ứng kịp thời và đầy đủ quyền lợi của công chức, viên chức.

Ngày 01 tháng 8 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1295/QĐ-BTP về việc ban hành Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức Bộ Tư pháp. Quy chế được mong đợi sẽ góp phần tạo dựng môi trường làm việc theo nguyên tắc cạnh tranh, dựa trên cấp độ lập thành tích của tập thể đơn vị và của cá nhân mỗi công chức, viên chức, đồng thời động viên khích lệ phong trào thi đua nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ các các đơn vị cũng như các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp.

Quy chế được đăng tải trên Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Phòng Công tác cán bộ - Vụ Tổ chức cán bộ