Công văn về việc tham gia ý kiến vào Dự thảo văn bản

23/05/2011
Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011 của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự đã phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu và xây dựng Dự thảo 02 Thông tư:

1. Thông tư của Bộ Tư pháp quy định về tổ chức thi tuyển vào ngạch chấp hành viên.

2. Thông tư của Bộ Tư pháp quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức lãnh đạo các Vụ và tương đương thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự; Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Phòng và tương đương thuộc Cục Thi hành án dân sự; Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự.

Để có cơ sở tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo trước khi trình Bộ trưởng ban hành, Tổng cục Thi hành án dân sự đề nghị Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tổ chức nghiên cứu tham gia ý kiến vào Dự thảo 02 Thông tư nói trên (Dự thảo Thông tư đã được gửi vào hộp thư điện tử của các Cục Thi hành án dân sự và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp).

Văn bản tham gia ý kiến gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự (Vụ Tổ chức cán bộ) và địa chỉ email của đồng chí Nghĩa: nvnghia@moj.gov.vn trước ngày 10 tháng 6 năm 2011 để nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện lại Dự thảo.