Công văn v/v trả lời kiến nghị của địa phương và các tổ chức pháp chế Bộ, ngành

17/05/2011
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về việc trả lời kiến nghị của các Sở Tư pháp, các tổ chức pháp chế Bộ, ngành, Văn phòng Bộ xin gửi tới Đơn vị Bản tập hợp kiến nghị của các Sở Tư pháp, các tổ chức pháp chế Bộ, ngành về công tác chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp (được đăng trên Mục Thông tin cần lưu ý/Trang Thông tin điều hành/Cổng Thông tin điện tử của Bộ). Đề nghị Đơn vị nghiên cứu, trả lời về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực công tác do đơn vị được phân công phụ trách.

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, trả lời kiến nghị bằng văn bản về Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ (kèm văn bản điện tử tới hộp thư thangnd@moj.gov.vn) trước ngày 31/5/2011 (thứ Ba) để tổng hợp xây dựng văn bản chung của Bộ.