Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo Nghị định 22/2011/NĐ-CP của Chính phủ

07/05/2011
Căn cứ Nghị định số 22/2011/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung, căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính về xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức lương tối thiểu chung tại Thông tư số 54/2011/TT-BTC, Bộ hướng dẫn việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 22/2011/NĐ-CP như sau:
 

1. Xác định nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo quy định tại Nghị định số 22/2011/NĐ-CP

1.1. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức để xác định nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP là số thực có mặt tại thời điểm báo cáo (số có mặt tại thời điểm 01/5/2011) và không vượt quá biên chế có thẩm quyền giao (hoặc phê duyệt) năm 2011.

Đối với số biên chế tăng thêm trong năm 2011 so với số biên chế tại thời điểm báo cáo (nếu có), nếu trong phạm vi tổng mức biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao (hoặc phê duyệt) tại thời điểm báo cáo thì nhu cầu kinh phí tăng thêm được thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP của số biên chế này các đơn vị báo cáo về Bộ để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính xem xét giải quyết hoặc tổng hợp vào nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh tiền lương năm sau.

Đối với số biên chế vượt so với tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (hoặc phê duyệt) tại thời điểm báo cáo thì nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP của số biên chế này do đơn vị tự đảm bảo từ các nguồn kinh phí theo quy định, không tổng hợp vào nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP của đơn vị.

1.2. Nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP được xác định căn cứ vào mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ; phụ cấp lương theo chế độ quy định (không kể tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ và các khoản phụ cấp bằng số tiền tuyệt đối), các khoản đóng góp theo chế độ (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn) và mức lương tối thiểu chung tăng thêm theo quy định tại Nghị định số 22/2011/NĐ-CP theo số biên chế quy định tại điểm 1.1 nêu trên.

Đối với nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP của đơn vị bao gồm cả:

- Kinh phí tăng thêm thực hiện phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp theo Quy định số 169-QĐ/TW ngày 24 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư;

- Kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với dân quân tự vệ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Liên Bộ Quốc phòng – Lao đông, Thương binh và Xã hội - Nội vụ - Tài chính;

2. Xác định nguồn để đảm bảo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP

2.1. Đối với các cơ quan hành chính nhà nước

+ Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2011 (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) đã được cấp có thẩm quyền giao đối với từng đơn vị;

+ Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2011;

+ Các nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2010 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2011 (nếu có).

2.2. Đối với các đơn vị sự nghiệp

+ Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2011 đã được cấp có thẩm quyền giao đối với từng đơn vị sự nghiệp (số tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2011 tăng so với dự toán năm 2010 sau khi đã tính cùng mặt bằng tiền lương tối thiểu theo Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ);

+ Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2011 (phần còn lại sau khi đã sử dụng để thực hiện Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010, Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009; Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007, Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006, Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 trong năm 2011);

+ Các nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2010 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2011 (nếu có).

Số thu được để lại theo chế độ quy định tại điểm 2.1, 2.2 nêu trên không được trừ chi phí trực tiếp phục vụ cho công tác thu trong trường hợp này là thu từ các công việc, dịch vụ do Nhà nước đầu tư hoặc từ các công việc, dịch vụ thuộc đặc quyền của Nhà nước và đã được ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí cho hoạt động như số thu học phí để lại cho trường công lập. Số thu được để lại theo chế độ được trừ chi phí trực tiếp phục vụ cho công tác thu trong trường hợp số thu này là thu từ các công việc, dịch vụ do Nhà nước đầu tư hoặc từ các công việc, dịch vụ thuộc đặc quyền của nhà nước nhưng chưa được ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí hoạt động thu.

2.3. Trường hợp các nguồn theo quy định tại điểm 2.1 và điểm 2.2 nêu trên nhỏ hơn nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP năm 2011 thì ngân sách nhà nước sẽ bổ sung phần chênh lệch thiếu cho đơn vị

Trường hợp các nguồn theo quy định tại điểm 2.1. và điểm 2.2 nêu trên lớn hơn nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP năm 2011 thì đơn vị tự đảm bảo kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP, phần còn lại để chi cho thực hiện chế độ tiền lương mới tăng thêm khi Nhà nước tiếp tục ban hành, không sử dụng phần kinh phí còn lại này cho mục tiêu khác.

3. Chế độ báo cáo về nhu cầu và nguồn thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP

Các đơn vị dự toán thuộc Bộ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP trong năm 2011 gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 25 tháng 5 năm 2011 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính. Khi gửi văn bản đề nghị đơn vị đồng thời gửi kèm file dữ liệu vào địa chỉ: khtc@moj.gov.vn

Các đơn vị dự toán cấp II có trách nhiệm hướng dẫn và tổng hợp báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc gửi về Bộ trong thời hạn nói trên.

 (Các đơn vị lập báo cáo theo các biểu mẫu đính kèm)

4. Phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn

4.1. Đối với cá đơn vị sử dụng ngân sách có nguồn kinh phí lớn hơn nhu cầu kinh phí để thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP thì được chủ động sử dụng các nguồn này để chi trả tiền lương, phụ cấp tăng thêm theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình theo chế độ quy định.

4.2. Đối với cá đơn vị sử dụng ngân sách có nhu cầu kinh phí để thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP lớn nguồn kinh phí thực hiện thì:

- Trên  cơ sở báo cáo của đơn vị, Bộ tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính thẩm định bổ sung kinh phí cho đơn vị. Đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện rút tiền tại Kho bạc nhà nước trong phạm vi số được bổ sung cùng với việc chủ động sử dụng nguồn thu được để lại theo chế độ, tiết kiệm 10% chi thường xuyên để chi trả tiền lương, phụ cấp, trợ cấp tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình theo chế độ quy định.

4.3. Trong khi chờ được cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí, các đơn vị sử dụng ngân sách được chủ động sử dụng dự toán ngân sách năm 2011 đã được giao và nguồn thu được để lại theo chế độ để kịp thời chi trả tiền lương tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức. Số kinh phí đã sử dụng này được hoàn lại bằng số bổ sung để thực hiện tiền lương, trợ cấp tăng thêm của cấp có thẩm quyền.

4.4. Kế toán và quyết toán: việc kế toán quyết toán kinh phí thực hiện tiền lương, trợ cấp tăng thêm thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật hiện hành.

Bộ thông báo để đơn vị biết và thực hiện.