Công văn hướng dẫn thực hiện quyết toán dự án hoàn thành

05/05/2011
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước (gọi tắt là Thông tư số 19/2011/TT-BTC). Để các chủ đầu tư xây dựng công trình tổ chức thực hiện đúng các quy định của Thông tư nói trên, Bộ lưu ý một số điểm sau:

1. Khi các chủ đầu tư gửi báo cáo quyết toán dự án hoàn thành phải thực hiện đúng nội dung, biểu mẫu báo cáo, hồ sơ trình duyệt quyết toán đảm bảo tính chính xác về số liệu, đủ căn cứ pháp lý, đảm bảo về thời gian trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC; sau 6 tháng kể từ khi có quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, chủ đầu tư phải hoàn thành việc giải quyết công nợ và làm thủ tục tất toán tài khoản đầu tư của dự án tại cơ quan thanh toán.

2. Chủ đầu tư phải tổ chức lựa chọn nhà thầu kiểm toán có đủ năng lực theo quy định để kiểm toán dự án hoàn thành, ký kết hợp đồng và nghiệm thu kết quả kiểm toán theo quy định của pháp luật.

3. Thời hạn lập quyết toán: Thời gian lập báo cáo quyết toán được tính từ ngày ký biên bản bàn giao đưa công trình vào sử dụng; thời gian kiểm toán tính từ ngày nhận đủ hồ sơ kiểm toán theo quy định; cụ thể:

- Thời gian lập Báo cáo quyết toán: Dự án nhóm A là 12 tháng, nhóm B là 9 tháng, nhóm C là 6 tháng, dự án lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật là 3 tháng;

- Thời gian kiểm toán: Dự án nhóm A là 8 tháng, nhóm B là 6 tháng, nhóm C là 4 tháng, dự án lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật là 1,5 tháng

4. Chế độ báo cáo: Chủ đầu tư báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý định kỳ 6 tháng, hàng năm gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) theo Mẫu số 12/QTDA tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC chậm nhất vào ngày 10 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và ngày 15 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm; cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán là cấp dưới của Bộ phải báo cáo tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý định kỳ 6 tháng, hàng năm theo Mẫu số 11/QTDA tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC chậm nhất vào ngày 15 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và ngày 20 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm.

5. Tổ chức thực hiện: Các dự án đã nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành về cơ quan thẩm tra quyết toán trước ngày 01 tháng 4 năm 2011 thì thực hiện theo Thông tư 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 và Thông tư 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 của Bộ Tài chính; các dự án còn lại thực hiện theo Thông tư 19/2011/TT-BTC.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các chủ đầu tư phản ánh về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để xem xét, xử lý kịp thời.

Bộ thông báo để các chủ đầu tư biết tổ chức thực hiện./.