Công văn đề nghị góp ý dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính

18/03/2011
Thực hiện Quyết định số 1586/QĐ-TTg ngày 24/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ v/v phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ thuộc CT xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 của Quốc hội khóa XII, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Thanh tra CP, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban TƯMTTQVN, TANDTC, VKSNDTC, Trường ĐH Luật HN tổ chức nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật XLVPHC và đến nay dự thảo Luật đã được hoàn chỉnh về cơ bản để trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến vào phiên họp tháng 6/2011.

Theo quy định tại Điều 35 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ Tư pháp xin gửi dự thảo Tờ trình, dự thảo Luật xử lý vi phạm hành chính và trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia góp ý kiến xây dựng.

Văn bản góp ý kiến xin gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính) trước ngày 15/4/2011 để chúng tôi kịp tổng hợp ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo Luật trình Chính phủ xem xét, quyết định./.